Obsługa akumulatora

Akumulator stanowi kosztowne i niezbędne wyposażenie pojazdu samo­chodowego. W samochodach stosuje się na ogół akumulatory kwasowe o płytach ołowianych 6, 12 lub 24 wolt.Nieodpowiednia eksploatacja akumulatora powoduje jego niesprawność lub skraca czas jego użytkowania. Z tego względu należy roztoczyć naH nim odpowiednią opiekę.Akumulator nowy powinien być prawidłowo naładowany (dwukrotne ła­dowanie, napełnianie elektrolitem o właściwych gęstościach). Obsługa aku­mulatora polega na:dolewaniu wody destylowanej,sprawdzaniu stopnia naładowania akumulatora przez pomiar gęstości elektrolitu i pomiar napięcia pod obciążeniem,sprawdzeniu stanu skrzynki akumulatora,sprawdzeniu stanu końcówek akumulatora i zacisków przewodów,utrzymaniu akumulatora w czystości i smarowaniu zacisków,doładowywaniu akumulatora okresowym i w razie jego rozładowania,ochronie akumulatora przed mrozami (zwłaszcza słabo naładowanego). Warunkiem prawidłowego działania akumulatora jest ponadto właściwedziałanie prądnicy, regulatora prądnicy oraz odbiorników prądu. Brak pra­widłowej obsługi akumulatora skraca jego użytkowanie. Akumulatory naładowane i napełnione elektrolitem nie mogą być nie użyt­kowane, gdyż powoduje to ich samowyładowanie. Akumulator z elektroli­tem nie utrzymany w stanie pełnego naładowania ulega zniszczeniu. Aku­mulator bez elektrolitu można przechowywać dłuższy czas w pomieszcze­niach suchych, dobrze wietrzonych, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturze 15—20°C. Końcówki przechowywanych akumulatorów na­leży smarować wazeliną. Warsztat elektrotechniczny w stacjach obsługi obsługujący akumulatory powinien być zaopatrzony w niezbędne narzę­dzia i urządzenia, a w szczególności w:prostownik do ładowania akumulatorów,woltomierz widełkowy do sprawdzania akumulatorów,areometr do pomiarów gęstości elektrolitu,kleszcze do czyszczenia końcówek,stojak przechylny do butli z elektrolitem,wózek do transportu akumulatorów.

Comments

comments