Obsługa codzienna

Obsługa codzienna (OC) polega na skontrolowaniu pracy pojazdu oraz stanu technicznego poszczególnych jego zespołów i podzespołów przed wyjazdem do pracy i po powrocie do miejsca garażowania. W zależ­ności od organizacji pracy w poszczególnych przedsiębiorstwach, obsłu­gę codzienną może wykonywać kierowca w całym lub częściowym za­kresie, albo też specjalny personel. Czynności zdawczo-odbiorcze, nale­żące do obsługi codziennej, mające na celu sprawdzenie, czy pojazd jest w danym dniu sprawny technicznie i przygotowano go do wyjazdu, powinny być wykonywane wyłącznie przez kierowcę, bez względu na stosowaną organizację wykonywania obsługi codziennej. Kierowca pod­pisem w karcie drogowej wystawionej na ten dzień, potwierdza wyko­nanie czynności zdawczo-odbiorczych przed wyjazdem oraz uznanie pojazdu za technicznie sprawny i gotowy do wyjazdu w danym dniu.Zakres obsługi codziennej pojazdów samochodowych obejmuje:a. Czynności porządkowe:sprzątanie wnętrza nadwozia (kabiny, powierzchni ładunkowej), oczyszczenie siedzeń i oparć;mycie podwozia i nadwozia pojazdu.b. Czynności przeglądowo-kontrolne polegające na sprawdzeniu przezobejrzenie zewnętrzne:— szczelności układu smarowania, zasilania, chłodzenia i hamulców;połączeń drążków kierowniczych, cięgieł hamulcowych i przegubów” wałów napędowych;stanu piór resorów i ich zawieszenia, zamocowanie amortyzatorów, tłumika i koła zapasowego;stanu nadwozia i uchwytów mocujących nadwozie.c. Czynności zdawczo-odbiorcze wykonywane przez kierowcę przedwyjazdem do pracy: .sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie stanu paliwa w zbiorniku, oleju w silniku, w pompie wtryskowej i sprężarce, stanu płynu chło­dzącego, ciśnienia w oponach oraz sprawdzenie szczelności kurków spustowych płynu chłodzącego;sprawdzenie działania sygnału, wycieraczek, świateł wewnętrznychi zewnętrznych;uruchomienie silnika i sprawdzenie ciśnienia oleju, ciśnienia powie­trza w układzie hamulcowym, działania prądnicy i działania hamul­ców;sprawdzenie ruchu jałowego koła kierownicy oraz działania mecha­nizmu wspomagania układu kierowniczego;sprawdzenie stanu plomb zabezpieczających licznik kilometrów oraz jego napęd przed samowolnym manipulowaniem tymi mechaniz­mami.d. Czynności zdawczo-odbiorcze wykonywane przez kierowcę po powrocie pojazdu z pracy:uzupełnienie stanu paliwa w zbiorniku,odstawienie pojazdu na miejsce postoju,wypełnienie odpowiedniego dokumentu i przekazanie pojazdu do stacji obsługi, jeśli w czasie pracy stwierdzone zostały usterki lub nadszedł termin obsługi okresowej.Według obowiązujących w naszym kraju przepisów (Zarządzenie Mi­nistra Komunikacji z dnia 28. 12. 1963) czynności zdawczo-odbiorcze należące do obsługi codziennej powinny być zawsze wykonywane w peł­nym zakresie. Zakres tych czynności może być jedynie poszerzony o czynności wynikające ze szczególnych cech konstrukcyjnych pojazdu lub szczególnych warunków jego eksploatacji.

Comments

comments