Obsługa codzienna OC

Ma za zadanie zapewnienie sprawności pojazdu samochodowego w czasie jego pracy przewozowej. W przypadku wyjazdu samochodu z zajezdni na kilka dni obsługa codzienna powinna być wykonywana w miejscu chwi­lowej pracy lub postoju. Jeśli samochód w ciągu jednego dnia wyjeżdża z zajezdni kilka razy, obsługę codzienną należy wykonać tylko jeden raz, przed pierwszym wyjazdem lub po ostatnim powrocie. W zakres obsługi codziennej na terenie zajezdni wchodzą:mycie pojazdu i inne czynności porządkowe,przegląd kontrolny,sprawdzenie i wymiana uszkodzonych akcesoriów (żarówki itp.),uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych,czynności zdawczo-odbiorcze przed wyjazdem do pracy,— -czynności zdawczo-odbiorcze po powrocie z pracy.Czynności porządkowe i kontrolne, w zależności od przyjętego w zajezdni podziału pracy, są wykonywane bezpośrednio przez kierowców lub przez innych pracowników stacji obsługi. Wykonanie tych czynności powinno być potwierdzone podpisami wykonujących je pracowników. Ma to istot­ne znaczenie ze względu na odpowiedzialność za stan techniczny i spraw­ność pojazdu samochodowego.W zasadzie wykonanie czynności zdawczo-odbiorczych przed wyjazdem i uznanie pojazdu za sprawny technicznie potwierdza kierowca podpisem na karcie drogowej wystawionej na dany dzień. Podpisem tym przyjmuje kierowca na siebie odpowiedzialność za skutki wynikłe z niewykonania lub niedbałego wykonania obsługi codziennej.Po przyjeździe do zajezdni, w wyniku czynności przeglądowo-kontrolnych, pojazd może być uznany za sprawny bez potrzeby kierowania go do stacji obsługi i odesłany wprost na plac pojazdów sprawnych, jak to pokazano na rysunku 4.15.Jeśli jednak pojazd wymaga naprawy lub na ten dzień wyznaczono obsłu­gę techniczną, samochód jest skierowany wprost do stacji obsługi (rys. 4.15).Czynności zdawczo-odbiorcze i przeglądowo-kontrolne powinny być tak ustalone, by po powrocie pojazdu z pracy można było również usunąć wszystkie wykryte niedomagania pojazdu przed następnym planowym wy­jazdem do pracy. W czynnościach kontrolno-przeglądowych powinien brać udział kierowca badanego pojazdu, który najlepiej zna zachowanie się po­jazdu w pracy.Podkreślić należy, że obowiązek wykonania obsługi codziennej dotyczy również przyczep i naczep samochodowych oraz wszystkich innych pojaz­dów samobieżnych i specjalnych.

Comments

comments