Obsługa i kontrola układu chłodzenia

Obsługa i kontrola stanu układu chłodzenia polega na sprawdzeniu poziomu wody (płynu chłodzącego) w chłodnicy, szczelności układu chłodzenia (patrz punkt 2.6.3.), napięcia pasa wentylatora, działania termostatu oraz okresowym usuwaniu kamienia kotłowego.Szczelność układu łatwo można sprawdzić za pomocą prostego urzą­dzenia. W tym celu należy:po napełnieniu układu wodą zamknąć szczelnie wlew chłodnicy po­krywą;nałożyć na kurek spustowy przewód gumowy przyrządu;otworzyć kurek i za pomocą gruszki (pompki ręcznej) wytworzyć nadciśnienie w chłodnicy; zawór pokrywy wlewu chłodnicy powi­nien uniemożliwiać powstawanie nadciśnienia ponad 0,28 – 0,38 kG/cm2;nałożyć na rurkę parową przewód gumowy przyrządu, wytworzyć nadciśnienie około 0,5 kG/cm2 i sprawdzić, czy nie ma przecieków; jeżeli nadciśnienie nie daje się wytworzyć lub szybko zanika, trzeba wykryć nieszczelność i usunąć ją.Uszkodzoną chłodnicę należy wybudować i przekazać do naprawy (lutowania). Uszkodzone zbiorniki lub rurki chłodnicy należy zalutować. Nieszczelności w połączeniach likwiduje się przez wymianę przewodów i dociskanie zacisków mocujących.Obluzowany pas wentylatora należy naciągnąć w ten sposób, aby po naciśnięciu nań palcem siłą 3 … 5 kG ugięcie nie wykraczało poza zakres podany w instrukcji obsługi (mniej więcej 10 … 20 mm)’. Naciąg reguluje się przeważnie przez odchylenie prądni­cy względem osi jej zamocowania lub przez obrót śruby regulacyj­nej we wsporniku wentylatora, albo też za pomocą napinaczy (patrz punkt 2.6.16).Wskutek niedomagań termostatu zmniejsza się sprawność układu chłodzenia — temperatura wody chłodzącej szybko wzrasta (termostat zamknięty — przerwanie obiegu wody) mimo, że woda w chłodnicy jest chłodna. Termostat sprawdza się w naczyniu z gorącą wodą. Zawór termostatu powinien zwykle zacząć otwierać się *) w temperaturze 65 . .. 70°C, a całkowicie otworzyć w tempera­turze 80… 85°C. Uszkodzony termostat .wymienia się na nowy.Osady kamienia kotłowego w układzie chłodzenia pogarszają wymia­nę ciepła między chłodnicą i otaczającym powietrzem (zły przewodnik ciepła), co powoduje przegrzewanie się silnika (wzrost temperatury wo­dy chłodzącej) i związane z tym następstwa, oraz stałą skłonność cieczy chłodzącej do wrzenia w chłodnicy (bez usprawiedli­wionych powodów).Kamień kotłowy tworzy się wskutek wytrącania z wody soli mine­ralnych (wapniowych i magnezowych).Kamień kotłowy i produkty korozji usuwa się przez okresowe prze­mywanie układu chłodzenia odpowiednimi roztworami chemicznymi. Ponieważ zwykle głowice silników wykonane są ze stopu aluminium, stosowanie związków kwaśnych lub zasadowych do oczyszczania ca­łego’ układu chłodzenia nie jest wskazane, bo związki takie działają niszcząco na stop aluminium powodując jego korozję. Najlepsze wyniki uzyskuje się przy oczyszczaniu z kamienia kotłowego poszczególnych podzespołów układu chłodzenia oddzielnie.Na okres płukania układu chłodzenia roztworem do usuwania ka­mienia kotłowego należy wybudować termostat.Często się zdarza, że po oczyszczeniu układu chłodzenia z kamienia kotłowego chłodnica wskutek odsłonięcia nieszczelności zaślepionych dotychczas przez kamień kotłowy zaczyna przeciekać. Stąd też po każ­dym przemyciu układu należy go sprawdzić na szczelność.

Comments

comments