Obsługa okresowa

Obsługa okresowa polega na wykonywaniu ściśle określonych czyn­ności i zabiegów obsługowych po przebyciu przez pojazd określonej liczby kilometrów (przebieg międzyobsługowy), albo przed okresem zimowym (OZ) lub letnim (OL). Obsługę okresową dzielimy na pierwszą obsługę techniczną (OT-1) i drugą obsługę techniczną (OT-2) oraz obsłu­gę sezonową (OZ i OL). O ile obsługa codzienna polega raczej na zew­nętrznych oględzinach samochodu, o tyle obsługa okresowa wymaga już -użycia odpowiednich narzędzi i przyrządów, umożliwiających dokładne określenie miejsca i rodzaju zaistniałej ewentualnie usterki. Zauważone w czasie wykonywania obsługi uszkodzenia lub niedomagania powinny być usunięte przed oddaniem pojazdu do eksploatacji.Obsługę okresową powinien wykonywać odpowiednio do tego celu przeszkolony personel i w odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu. Pomieszczeniem takim jest stacja obsługi (patrz punkt 1.5).Jakość prac kontrolno-przeglądowych wykonywanych przez perso­nel stacji obsługi powinna gwarantować całkowite wykrycie niedo­kładności w działaniu poszczególnych zespołów i podzespołów pojazdu i jeśli nie wyeliminować, to wydatnie zmniejszyć możliwość powstania tych niedokładności w okresie do następnej obsługi tego samego ro­dzaju. Zakres czynności obsług okresowych (OT-1, OT-2, OZ, OL) na­leży przyjąć z instrukcji fabrycznej i podzielić w zależności od zaleca­nej przez fabrykę częstotliwości na wykonywane w obsłudze OT-1 i OT-2. Przebieg międzyobsługowy OT-1 i OT-2 ustalają przedsię­biorstwa według przebiegu km, w zależności od warunków pracy po­jazdów. Według obowiązujących zasad warunki te dzieli się na lekkie, średnie, ciężkie i bardzo ciężkie (patrz tablica 3).Przebiegi pojazdu między kolejnymi obsługami OT-2 wyznaczają tzw. cykl obsługowy. Zawiera on trzy obsługi OT-1 i jedną obsługę OT-2. Cykl ten stale powtarza się w trakcie eksploatacji pojazdu, od zakoń­czenia docierania do przekazania pojazdu do naprawy (rys. 1-6). Obsłu­ga OT-1 powinna być wykonywana najmniej raz na miesiąc, a obsługa OT-2 co najmniej raz na 6 miesięcy, jeżeli przebieg pojazdu w tym okresie jest mniejszy od przebiegu międzyobsługowego. Czas trwania obsługi OT-1 nie powinien w zasadzie powodować straty dnia eksplo­atacji pojazdu. W przypadku wykonywania OT-1 przez kierowcę (z wy­jątkiem autobusów użytku publicznego) czas trwania obsługi wynosić może jeden dzień przy wyłączeniu pojazdu z eksploatacji. Czas trwania obsługi OT-2 w zasadzie nie powinien przekraczać jednego dnia. Czas ten nie obejmuje czasu trwania napraw bieżących wykonywanych łącz­nie z obsługą OT-2.Obsługa sezonowa obejmuje prace związane z przygotowaniem po­jazdów do pracy w okresie zimowym lub letnim. Ze względu na okres, do którego przygotowuje się pojazd, rozróżnia się obsługę zimową (OZ) — przeprowadzaną przed rozpoczęciem okresu zimowego i obsługę letnią (LO) — przeprowadzaną przed rozpoczęciem okresu letniego. Za okres zimowy uważa się czas od 1 listopada do 31 marca, a za okres letni — czas od 1 kwietnia do 31 października. W zasadzie obsługi OZ i OL powinny być wykonywane przy najbliższej obsłudze OT-2, a przy­najmniej OT-1 przypadającej przed końcem października lub końcem marca.Terminy te zależą od warunków atmosferycznych oraz warunków pracy pojazdów i mogą być przesuwane w granicach 2 tygodni. Należy jednak mieć na uwadze przy przesuwaniu terminu, zwłaszcza obsługi OZ, że gwałtowny spadek temperatury może spowodować kłopotliwe spiętrzenie prac obsługowych.Zakres czynności obsługi sezonowej przygotowującej pojazd samo­chodowy do eksploatacji w okresie zimowym (OZ) obejmuje:usuwanie kamienia kotłowego z układu chłodzenia i sprawdzanie jego szczelności oraz ewentualne napełnienie mieszanką niskoza-marzającą;wymianę oleju silnikowego i olejów przekładniowych na zimowe wraz z przepłukaniem miski olejowej i układu smarowania silnika;uszczelnienie kabiny kierowcy oraz zabezpieczenie przedniej szyby przed zamarzaniem;sprawdzenie i uruchomienie podgrzewaczy rozruchowych oraz urzą­dzeń ogrzewania nadwozia;w razie potrzeby wyposażenie pojazdu w łańcuchy przeciwślizgowe, pokrowiec na chłodnicę, łopatę i kliny pod koła;zabezpieczenie podwozia przed korozją (np. natryski płynem anty­korozyjnym).W pojazdach z silnikiem wysokoprężnym zaleca się ponadto osłonić izolacją cieplną te odcinki przewodów paliwa, które najbardziej są na­rażone na działanie niskiej temperatury w czasie ruchu pojazdu. Do­tyczy to szczególnie takich części układu zasilania silnika paliwem (po­za zbiornikiem), w których może się zbierać zawarta w paliwie woda.Dobre wyniki daje osłonięcie izolacją cieplną akumulatora. Jednym z rozwiązań jest umieszczenie akumulatora w drewnianej skrzynce o podwójnych ściankach i przestrzeni między ściankami wypełnionej materiałem izolacyjnym.Zakres czynności obsługi sezonowej przygotowującej pojazd samo­chodowy do eksploatacji w okresie letnim obejmuje:— usunięcie z układu chłodzenia silnika mieszanki niskozamarzającej, przemycie układu chłodzenia i sprawdzenie jego szczelności;wymianę oleju silnikowego i olejów przekładniowych na letnie wraz z przepłukaniem miski olejowej i całego układu smarowania silnika;zdjęcie i przekazanie do przechowania specjalnego wyposażenia zi­mowego.

Comments

comments