Oddział głównego mechanika

Do zadań warsztatu głównego mechanika należą:prace elektrotechniczne — nadzór i konserwacja instalacji elektrycz­nej,nadzór i konserwacja instalacji powietrza sprężonego i wody oraz u-rządzeń i narzędzi o napędzie pneumatycznym i hydraulicznym,prace ślusarskie — nadzór, konsgrwacja i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi,d) prace obróbki mechanicznej, blacharskie, spawalnicze, stolarskie, tapi-cerskie i malarskie, wykonywane przy współudziale innnych warsztatów stacji obsługi wymaganej specjalności.Zagospodarowanie powierzchni warsztatu głównego mechanika przedsta­wia rysunek 15.21.Powierzchnia warsztatu 36 m2. Praca na jedną zmianę.Wymagania budowlane: wysokość 3,2 m, oświetlenie naturalne 0,15—0,20,ściany do wysokości 1,5 m pokryte farbą olejną, podłoga gładka, łatwozmiatalna.Wymagania instalacyjne:1 gniazdko dawcze 220/380 V, 1,0 kW,2 gniazdka dawcze 220 V, 0,5 kW,3 podłączenia obrabiarek do sieci elektrycznej,2 punkty czerpalne powietrza sprężonego o ciśnieniu 0,6-M,0 MPa (6-MO at),1 punkt czerpalny wody ze zlewem,wentylacja nawiew-wywiew, 2-krotny/h.Dla warsztatu głównego mechanika przewidzieć należy pomieszczenie, któ­rego wymiary zależą od rodzaju i wielkości powierzchni zajętej przez wy­posażenie. Współczynnik zagęszczenia — 3,5.

Comments

comments