Oddział głównego mechanika zajezdni

W stacji obsługi i napraw bieżących o pełnym zakresie zadań, od począt­ku jej uruchomienia, zapewniony powinien być nadzór i utrzymanie w sta­nie sprawnym wszystkich maszyn, urządzeń, instalacji oraz budynków.Ponieważ stacja obsługi pojazdów samochodowych jest tylko jednym z od­działów zajezdni, tworzenie grupy prac gospodarczych wyłącznie dla sta­cji obsługi jest niewskazane. Zakres prac gospodarczych powinien obej­mować cały teren zajezdni i wszystkie jej oddziały, ze stacją obsługi włą­cznie.Prace gospodarcze są różne i różne specjalności na nie się składają. Wyko­nanie tych prac zależeć będzie od przyjętego sposobu gospodarowania. Nie ulega wątpliwości, że część prac gospodarczych, ze względu na rodzaj i sposób wykonania, należy zlecić spółdzielniom pracy lub rzemiosłu, część zaś wykonywać we własnym zakresie.Do prac wykonywanych we własnym zakresie można zaliczyć:prace elektrotechniczne — nadzór i konserwacja instalacji elektrycznej;nadzór i konserwacja instalacji sprężonego powietrza, wszystkich urzą­dzeń i narzędzi o napędzie pneumatycznym i hydraulicznym; nadzór i kon­serwacja instalacji wodnych,prace ślusarskie — nadzór, konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi;prace z zakresu obróbki mechanicznej, blacharskie, spawalnicze i ko­walskie,prace malarskie i tapicerskie.Liczba pracowników komórki prac gospodarczych oddziału głównego me­chanika zależy od wielkości pracochłonności ogólnej stacji obsługi. Przyj­muje się optymalnie 2% od ogólnej liczby pracowników produkcyjnych. Liczbę pracowników warsztatu oddziału głównego mechanika oblicza się z pracochłonności prac wykonywanych w tym warsztacie, przyjmując za­trudnienie pracownika w ciągu roku w wymiarze 2150 godzin. Wyposażenie warsztatu głównego mechanika podane jest w tablicy 13.2.

Comments

comments