Określanie liczby półek, regałów i wydzielonych miejsc składowania

Są dwa sposoby określania liczby i rodzaju urządzeń magazynowych:według grup wymiarowych i objętości części zamiennych,według ciężaru części zamiennych.Różnica w sposobie określania liczby i rodzaju urządzeń magazynowych polega na tym, że w przypadku określania ich na podstawie podziału czę­ści zamiennych według grup wymiarowych określić można od razu liczbę i rodzaj urządzeń, a ponadto, jeśli to jest konieczne, również powierzch­nię.W przypadku określania na podstawie podziału na grupy według ciężaru części zamiennych, określić należy najpierw powierzchnię zajętą przez u-rządzenia, a dopiero później, dokonując podziału na odpowiednie grupy, określić można liczbę i rodzaj urządzeń. Sposób składowania jest w obuprzypadkach jednakowy. Wysokość półek i regałów wynosi 2 m, zaś skła­dowanie na wydzielonej powierzchni może sięgać 2,5 m. W przypadku pierwszym określania rodzaju oraz liczby urządzeń maga­zynowych według grup wymiarowych części zamiennych, oblicza się je ze wzoru:N-t] k-l(17)gdzie:N — liczba pozycji danej grupy,i] — współczynnik rezerwy; 10% tj. 1,1 dla półek i 5% tj. 1,05 dla rega­łów i wydzielonych miejsc składowania,k — liczba klatek w półce lub sekcji w regale na metr bieżący półki lub regału,l — długość półki lub regału; dla półek klatkowych połączonych w ze­stawy plecami po dwie półki l podwoja się. PrzykładZestaw części zamiennych do 200 samochodów średniej ładowności, 100 samochodów dużej ładowności i 120 przyczep samochodów, o łącznym własnym ciężarze pojazdów ok. 1490 ton, składający się z 1200 pozycji katalogowych i podzielony na następujące grupy wymiarowe, ma części zamiennych:małych wymiarów 960 pozycji,średnich wymiarów 180 pozycji,dużych wymiarów 60 pozycjii wymaga do składowania następujących półek i regałów:— dla 960 pozycji jw. półek klatkowych potrzeba:N-n _ 960-1,1 a k-2l 37-3-2 0— dla 180 pozycji jw. regałów potrzeba:_ N-t] _ 180-1,05 S ~ k-l 12-3 ” 5— dla 60 pozycji jw. regałów potrzeba:N-ti 60-1,05o = — ‘ – — ‘ = O° k-l 8-3 3— ponadto szacunkowo na wydzielone miejsca składowania S = 2razem 15Powierzchnia zajęta przez urządzenia i wydzielone miejsca składowaniabędzie wynosiła:półki klatkowe (0,4X3X2)-5 = 12,0 m2regały dla części średn. wymiarów (0,8X3)-5 = 12,0 m2regały dla części dużego wymiaru (0,8X2)- 3 = 7,2 m2wolne miejsca składowania (1^0X2)-2 = 6,0 m2razem 37,2 m2Stopień wypełnienia półki klatkowej i regału zależy od objętości części zamiennych, a więc od okresu ich składowania. W miarę zmniejszania się objętości poszczególnych grup części zamiennych pojemność klatek w pół­kach i przedziałów w regałach będzie maleć. I odwrotnie, w miarę wzrostu objętości części zamiennych pojemność klatek w półkach i przedziałów w regałach będzie również wzrastać, powodując zmniejszenie liczby kla-•tek i przedziałów. Zaznacza się, że w przytoczonym tu przykładzie określe­nia liczby i rodzaju urządzeń do składowania części zamiennych, liczby klatek w półkach klatkowych i przedziałów w regałach, zostały przyjęte przykładowo.Drugi sposób obliczania rodzaju oraz liczby urządzeń magazynowych po­lega na tym, że na podstawie podziału części zamiennych na grupy wed­ług ciężaru, najpierw określa się ciężar ogólny składowanych części, a na­stępnie przyjmując odpowiednie obciążenie powierzchni (podłogi) zajętej przez urządzenie, określa się łączną powierzchnię zajętą przez urządzenie magazynowe.Przykład: ciężar części zamiennych dla 200 samochodów średniej ładow­ności, stanowiących trzymiesięczny zapas obliczyć wg wzoru:gdzie:P — ciężar własny samochodu (tablica 13.2), «7S — liczba obsługiwanych samochodów,p — ciężar części zamiennych i materiałów, wyrażony w %% od ciężaruwłasnego samochodu; przyjmuje się 6%, t — okres składowania; trzy miesiące.3866-200-6-3 Q= 100-12— = 11490Powierzchnia zajęta przez urządzenia magazynowe będzie wynosiła: QF = —qgdzie:Q — trzymiesięczny zapas składowanych części zamiennych i materia­łów,q — obciążenie na m2 podłogi (powierzchni zajętej przez urządzenia ma­gazynowe); przyjmuje się średnio 600 kG/m2.11 490- -m~ -17>5 [m2]Zakładając wymiary obrysu urządzeń w rzucie poziomym 0,8-3 m i po­wierzchnię / zajętą przez jedno urządzenie = 2,4 m2, liczba urządzeń ma­gazynowych wyniesie:F 17,5 N=T = -2J = 7,3 = 8Po odliczeniu jednego wydzielonego miejsca składowania przyjętego sza­cunkowo, liczba urządzeń w półkach i regałach wyniesie:Ni = 8-1 = 7Rodzaj urządzeń określa się na podstawie wielkości grup wynikających z podziału według ciężaru jednostkowego składowanych części zamien­nych.

Comments

comments