Określanie zapasu części zamiennych i materiałów

Prawidłowo funkcjonujący magazyn stacji obsługi nie powinien mieć ani niedoborów, ani nadmiernych zapasów części zamiennych i materiałów. Warunkiem dobrej gospodarki, odpowiadającej obecnym wymaganiom, jest niezarflrażanie nadmiernych środków w częściach zamiennych i ma­teriałach, przy zabezpieczeniu sobie równomiernej ich dostawy. Dlatego w organizacji zaopatrzenia i w gospodarce częściami zamiennymi i materiałami nieodzowne jest ustalenie:przewidywanego zużycia,cykli dostawy,zapasu nominalnego,zapasu minimalnego,zapasu maksymalnego.Przewidywane zużycie ustalić należy na podstawie opracowania techno­logicznego, w którym zestawia się zużycie roczne poszczególnych części i materiałów na podstawie aktualnych katalogów fabrycznych lub kata­logów dostawców.Dla każdego artykułu części, akcesorii czy materiału należy z dostawcami ustalić cykl dostawy, który od daty złożenia zamówienia gwarantuje do­stawca, jak również terminy transportu.Dzieląc przewidywane roczne zużycie przez 365 i mnożąc przez cykl do­stawy w dniach, otrzymamy zapas nominalny dla danego cyklu dostawy, na podstawie wzoru:Nnom — liczba nominalna części lub materiałów,Nr — liczba części lub materiałów zużywana rocznie, Td — cykl dostawy w dniach od daty złożenia zamówienia do daty na­dejścia przesyłki do magazynu. Zaopatrzenie dysponujące tylko nominalnymi liczbami części zamiennych i materiałów z wielu przyczyn nie może zapewnić części zamiennych i ma­teriałów dla stacji obsługi. W warunkach dostaw okresowych, np. co 15, 30, 60 dni i większych czasookresach, różne zakłócenia w dostawach są nie­uniknione. Dla zapobieżenia trudnościom mogącym powstać w pracy sta­cji obsługi, magazyn powinien posiadać pewną liczbę części zamiennych i materiałów ponad liczbę wynikającą z nominalnej, rozumianą jako re­zerwa na zakłócenie cyklu dostaw i stanowiącą minimum zapasu (liczba minimalna), jak pokazano na rysunku 19.1. Rezerwę dodać należy tylko w zamówieniu dla pierwszego czasookresu dostawy (pierwsze zamówienie), następne zamówienia obejmują już tylko liczby nominalne.Zmniejszenie się w magazynie liczby części zamiennych i materiałów do minimum” jest sygnałem do wysłania następnego zamówienia, niezależ­nie od zamówienia uprzednio złożonego i niezależnie od przewidzanego ter­minu składania zamówień. Nie ma norm określających wysokość rezerwy. Zakłócenia w dostawach występują przeważnie na odcinku między dosta­wcą a odbiorcą i procentowo można je określić na 15—20% dostawy. W pewnych przypadkach może być uzasadnione zakupywanie niektórych części i materiałów, ze względu na ich rodzaj i koszt, w liczbie przekracza­jącej otrzymywane w nominalnych dostawach. Normalia zakupuje się np. raz na kwartał lub na pół roku. Mogą być przypadki trudności zakupu lub nierytmiczności dostaw, które zmuszają do posiadania w magazynie od­powiedniej rezerwy, przekraczającej rezerwę minimalną. Liczba nominalna łącznie z rezerwą zawierającą w sobie rezerwę mini­malną stanowi liczbę maksymalną części zamiennych i materiałów skła­dowanych w magazynie.W uregulowanych warunkach dostawy rezerwa maksymalna powinna być zbliżona do rezerwy minimalnej, natomiast przy nierytmiczności dostaw rezerwa maksymalna wzrasta.Podobnie, jak rezerwę minimalną, także rezerwę maksymalną należy do­liczyć tylko do zamówienia w pierwszym terminie.Liczbę maksymalną należy określić z dużą rozwagą. W żadnym razie nie mogą powstawać zbędne zapasy, unieruchamiające środki obrotowe.Zależnie od kształtowania się terminów i warunków dostaw wielkości re­zerw minimalnych i maksymalnych mogą ulegać zmianom. Należy je we właściwym czasie korygować z dążeniem do utrzymania ich w jak naj­niższych granicach.„Minimum” i „maksimum” określa się z tego samego wzoru:N minimum == {td–t^)n, N maksimum = (¿¿ + £2)™,gdzie:td — nominalny czasookres dostawy uzgodniony z fabryką w dniach,tt — rezerwa minimalna na nieterminowość dostaw,t2 -— rezerwa maksymalna na nierytmiczność dostaw,riału I równen — średnie dzienne zapotrzebowanie danej części zamiennej lub mate-Nieodzownym warunkiem w pracy zaopatrzenia jest stałe czuwanie i utrzy­mywanie katalogów i biuletynów technicznych, dotyczących części zamien­nych i materiałów w stanie aktualnym. Jest to możliwe do osiągnięcia tyl­ko przy ścisłej współpracy z producentami oraz samymi dostawcami. Za­mówienia na części zamienne i materiały oparte na nieaktualnych już ka­talogach spowodować mogą opóźnienia w dostawach z powodu potrzeby dodatkowych wyjaśnień, a często otrzymywania części i materiałów nie­właściwych.

Comments

comments