Oleje silnikowe i przekładniowe, smary

W eksploatacji pojazdów samochodowych należy stosować oleje silnikowe i przekładniowe zgodnie z zaleceniem fabrycznym i instrukcjami pole­cającymi dostawę olejów CPN.Podstawowe warunki, które powinny być zachowane przy wymianie ole­jów, to:czystość olejów i naczyń,czystość mis olejowych samochodu,czystość filtrów i przewodów olejowych,niemieszanie różnych gatunków olejów.CPN poleca następujące oleje silnikowe:Oleje Lux przeznaczone są do pracy w typowych silnikach gaźnikowych {benzynowych). Praca w lekkich, normalnych warunkach, które nie stwa­rzają specjalnych wymagań w stosunku do olejów.Oleje Extra SB przeznaczone są do pracy w silnikach gaźnikowych (benzy­nowych) w warunkach od umiarkowanych do ciężkich, związanych z two­rzeniem się nagarów i korozją łożysk spowodowanych wysoką temperatu­rą oleju w misce olejowej; zawierają dodatki antyutleniające i antykoro­zyjne.Oleje Selektol przeznaczone są do pracy w silnikach gaźnikowych i wyso­koprężnych, zawierają dodatki myjące (detergenty), antyutleniające i an­tykorozyjne.Oleje Superol przeznaczone są do pracy w silnikach wysokoprężnych w wa­runkach nie stwarzających ostrych wymagań w zakresie ścieralności i two­rzenia nagarów, związanych z jakością stosowanego paliwa. Zawierają do­datki myjące, antyutleniające i antykorozyjne.Oleje Superol W przeznaczone są do pracy w silnikach wysokoprężnych pracujących w ciężkich warunkach lub na paliwie o tendencjach do two­rzenia nadmiernych osadów i korozji.Przy przechodzeniu na gatunki oleju rozpuszczające osady powstałe w wy­niku spalania (nagar) (np. z olejów „Lux” na ,,Superol”) konieczne jest za­chowanie specjalnego postępowania (w celu uniknięcia tzw. „zatarcia” silnika). Istotną sprawą w silnikach jest prawidłowe działanie filtrów ole­jowych (szeregowych i bocznikowych), które powinny zatrzymywać wszy­stkie zanieczyszczenia, by nie dopuszczać do przyspieszenia zużycia ele­mentów silnika. Niedopuszczalne są praktyki stosowane lekkomyślnie przez niektórych kierowców polegające na usuwaniu siatek filtrujących przy wlewach oleju albo na dziurawieniu ich w celu przyspieszenia nalewania oleju.Aktualnie na rynku występują następujące oleje i smary: do smarowania przekładni (skrzynka biegów, mechanizm kierowniczy, most napędowy) stosować należy specjalne oleje przekładniowe (według symboli CPN ak­tualnie: „PZ” przekładniowy letni). Przekładnie hipoidalne smarować na­leży specjalnymi olejami dostarczonymi przez CPN, o symbolach Hipol 15 przekładniowy hipoidalny zimowy i Hipol 30 przekładniowy hipoidalny letni.CPN poleca następujące oleje przekładniowe:Oleje PL i PZ przeznaczone są do przekładni samochodowych, pracują­cych w umiarkowanych warunkach.Oleje Hipol przeznaczone są do przekładni pracujących w ciężkich wa­runkach pracy średnich i dużych obciążeniach oraz średnich i dużych obro­tach; zawierają dodatki podwyższające wytrzymałość filmu olejowego, in­hibitory korozji i dodatki przeciw pienieniu oleju.Do smarowania wycieraczek elektrycznych i pneumatycznych, wałków rozdzielczych zapłonu, wałów giętkich napędu liczników itp. używa się spe­cjalnej wazeliny technicznej barwionej na ogół na czerwono. Mechanizm prędkościomierza, licznika i zegara czasowego należy smarować olejem kostnym. Użycie innego smaru jest niedopuszczalne.Do amortyzatorów hydraulicznych stosuje się płyn pochodzenia mineral­nego (naftowego), który ma niską temperaturę krzepnięcia, stosunkowo niewielką lepkość i wysoką odporność na starzenie.CPN dostarcza płyn amortyzatorowy pod nazwą „WZ-4″ odpowiedni do wszystkich amortyzatorów z wyjątkiem typu „Houdaille”, do którego na­leży stosować olej znacznie wyższej jakości. Własności oleju „WZ-4″ są następujące: ciężar właściwy 0,919, lepkość przy 20°C około 4,4°E, tem­peratura krzepnięcia poniżej — 35°C.Dostarczany przez CPN płyn hamulcowy nosi nazwę płynu hamulcowego„SE”. Ma on następujące własności: ciężar właściwy około 1,02 i lepkość przy temperaturze 55°C około 1,28°E. Płyn ten jest zabarwiony na kolor niebieski. Płyn hamulcowy należy chronić przed przypadkowym zmiesza­niem z wodą, która łączy się z nim dość łatwo; podwyższa jego tempera­turę krzepnięcia i powoduje korozję.W żadnym przypadku nie wolno mieszać płynów hamulcowych różnych gatunków. Płyn hamulcowy składa się zwykle z gliceryny i różnych alko­holi, dzięki czemu ma niski punkt zamarzania (poniżej — 35°C). Dobry płyn hamulcowy badany papierkiem lakmusowym nie powinien zmieniać jego barwy (papier lakmusowy służy do wykrywania kwasów i ługów; zmo­czony płynem zawierającym kwas lub ług natychmiast zmienia barwę). Obecnie CPN produkuje płyn hamulcowy, którego głównym składnikiem jest olej rycynowy.Jako mieszanki przeciwzamarzającej do układu chłodzenia można używać dostarczanej przez firmę „Boryszew” mieszaniny gliceryny z alkoholem propylowym „CPH”. Płyn ten dostarczany przez CPN pod nazwą „Borygo”, należy mieszać z wodą destylowaną według proporcji podanych w tablicy 20.1. Dobrą mieszankę do układu chłodzenia stanowi mieszanina glicery­ny z wodą, pod warunkiem, że będzie to gliceryna biała (nie żółta techni­czna), wolna od kwasów. Ponieważ gliceryna łatwo rozpuszcza się w wo­dzie, dostarczana bywa w rozmaitych stężeniach. Przed przygotowaniem mieszanki należy więc stwierdzić za pomocą areometru, czy dostarczona gliceryna nie jest rozcieńczona.Gliceryna zmieszana z równą ilością wody zabezpiecza układ chłodzenia przed uszkodzeniem nawet w przypadku zamarznięcia, przy temperaturze — 38°C, ponieważ nie tworzy lodu, lecz masę podobną do miękkiego śnie­gu o objętości mniejszej niż w stanie płynnym. Glicerynowa mieszanka do układu chłodzenia zbadana papierkiem lakmusowym nie powinna zmie­niać jego barwy.

Comments

comments