Organizacja obsługi technicznej

Przebieg procesu zużycia poszczególnych części i zespołów zależy od warunków, w jakich eksploatuje się samochód i jakości stosowanego paliwa oraz smarów. Główną jednak rolę w tym zakresie spełniają przeprowadzane we właściwym czasie obsługa techniczna, regulacja i naprawy. Wynika to z faktu, że zużycie wielu części jest znacznie mniejsze, jeśli we właściwym czasie w połączenie ruchowe wprowa­dzony zostanie smar, zmniejszone zostaną nadmierne luzy i przeprowa­dzone zostaną niezbędne regulacje. Nie mniejsze znaczenie ma również usuwanie z poszczególnych części samochodu brudu i zabezpieczenie ich przed korozją. Dla samochodów osobowych, gdzie zewnętrzny wy­gląd nadwozia odgrywa niepośrednią rolę, okres, w czasie którego po­krycia lakierowe zachowują zadowalającą jakość, zależy od właściwej pielęgnacji.Całokształt systematycznie wykonywanych czynności, których celem jest zapobieganie powstawaniu niedomagań, a więc utrzymanie samo­chodu w stanie technicznej gotowości do pracy, przyjęto określać po­jęciem obsługi technicznej.Obsługę techniczną taboru samochodowego należy wykonywać ściśle według instrukcji fabrycznych. Zostały one bowiem opracowane na podstawie wielu badań u wytwórcy, często w zaostrzonych warunkach eksploatacyjnych, oraz na podstawie obserwacji przebiegu eksploatacji większej liczby samochodów u różnych użytkowników. W wyniku tych poczynań powstaje technologia obsługi samochodu ujęta w instrukcji. Zawarte w niej są podstawowe dane dotyczące obsługi technicznej, tzn. wyszczególnione są zalecane rodzaje oraz gatunki olejów i smarów, wskazane’ miejsca i okresy regulacji, wielkości luzów i inne dane nie­zbędne podczas eksploatacji samochodu. Zabiegi obsługowe i regula­cyjne są przy tym przewidziane w takich okresach, że tworzą pewien system planowo rozłożonych czynności, zwany systemem planowo-zapobiegawczym.

Comments

comments