Osłabienie sprężyny zaworu

Objawy. Typowym objawem świadczącym o osłabie­niu sprężyny zaworu jest zwykle nieregularna praca sil­nika. Jeśli osłabieniu uległa tylko jedna z zespołu sprę­żyn zaworu, zakłócenia biegu silnika mają dość regular­ny charakter.Przyczyny. Sprężyna zaworu ulega osłabieniu w na­stępstwie długotrwałego oddziaływania zmiennych ob­ciążeń i podwyższonych temperatur. Powodem przed­wczesnego osłabienia sprężyny jest często jej niewłaściwy materiał lub odpuszczenie wskutek przegrzania się sil­nika.Naprawa. Osłabionych sprężyn zaworu nie naprawia się, lecz od razu wymienia się je na nowe.Po każdorazowej rozbiórce mechanizmu rozrządu nale­ży sprawdzać, czy któraś ze sprężyn zaworów nie uległa osłabieniu. Sprężyny zaworów sprawdza się przy uży­ciu specjalnego przyrządu do pomiaru sprężystości.Należy mieć na uwadze, że stosowane w niektórych silnikach sprę­żyny zaworów mają zmienny skok, co zapewnia lepsze tłumienie drgań. Przy zakładaniu takich sprężyn należy dopilnować, aby koniec sprę­żyny o zagęszczonych zwojach był obrócony do góry. W razie od­wrotnego założenia sprężyny zaworu bardzo łatwo ulega ona pęknięciu. Osłabionej sprężyny zaworu nie wolno zakładać, gdyż powoduje to co­raz poważniejsze niedomagania w działaniu mechanizmu rozrządu.

Comments

comments