Pęknięcie kadłuba lub głowicy silnika

Objawy. O pęknięciu kadłuba lub głowicy silnika świadczą:sączenie się wody z niewidocznej lub widocznej szczeliny w ściance,utworzenie się kropel wody w jakimś miejscu na zewnętrznej ściance,widoczne ślady spływania kropel wody,wyciek wody, wykrywany podczas próby wodnej kadłuba. W przypadku awarii (rozbicia kadłuba) obserwuje się:widoczny otwór w ściance,widoczne pęknięcie ścianki.Przyczyny. Przyczyną rozbicia lub pęknięcia kadłuba albo głowicy może być awaria (wypadek drogowy, urwanie się korbowodu itp.), nie­właściwa lub niedbała obsługa pojazdu, jak na przykład:pozostawienie wody w układzie chłodzenia w niskiej temperaturze otoczenia,nagłe chłodzenie przegrzanego silnika przez nalanie lub dolanie zimnej wody do układu chłodzenia,ukryte wady materiałowe odlewu kadłuba (pęcherze), powodujące miejscowe osłabienie przekroju, a ujawniające się w toku eksploata­cji (nadłamania itp.).Naprawa. Pęknięcia i przebicia powstałe wskutek działania naprę­żeń wewnętrznych lub uszkodzeń mechanicznych (awaryjnych) mogą być naprawiane różnymi sposobami. Wybór tej lub innej metody na­prawy zależy od rodzaju i rozmiarów uszkodzenia, wyposażenia i tech­nicznych możliwości warsztatu naprawczego oraz materiału i konstruk­cji kadłuba. Po naprawie kadłub powinien być sprawdzony na szczel­ność.Wskazania. W okresie zimowym, jeżeli samochód pozostawia się poza ocieplanym garażem, układ chłodzenia należy opróżniać na noc z wody chłodzącej (zabiegu tego nie przeprowadza się w razie stoso­wania mieszanki chłodzącej o niskiej temperaturze zamarzania).W razie stwierdzenia braku wody w układzie chłodzenia i przegrza­nia wskutek tego silnika, chłodną wodę trzeba dolewać stopniowo, nie zatrzymując przy tym silnika, który powinien pracować na biegu jało­wym, aby chłodna woda nagrzewała się przepływając przez chłodnicę do kadłuba silnika, a w końcu do głowicy cylindrów.W razie stwierdzenia nawet drobnych stuków, należy zatrzymać .samochód, wykryć przyczynę takich odgłosów i usunąć ją. Jeżeli powodu stukania nie można ustalić, należy przerwać jazdę i doprowadzić pojazd przez holowanie do najbliższego zakładu napraw­czego lub do miejsca garażowania.

Comments

comments