Pęknięcie mostka biegunowego

W razie pęknięcia mostka biegunowgo lub łącznika międzyogniwowego akumulatora uruchomienie samochodu za po­mocą rozrusznika jest niemożliwe (rozrusznik nie może obrócić wału korbowego silnika — patrz punkt 4.3.1). Podczas pomiaru napięcia wol­tomierzem widełkowym obserwuje się brak (całkowite wyładowanie) lub zbyt małe napięcie, mimo że ogniwa akumulatora znajdują się w dobrym stanie technicznym (barwa płyt obserwowanych przez otwór w pokrywie ogniwa odpowiada barwie płyt naładowa­nych — patrz punkt 4.1.3; poziom i gęstość elektrolitu są właściwe). Niekiedy w przypadku pęknięcia mostka przy wciskaniu końcówki woltomierza w sworzeń biegunowy można spostrzec jego przesuwanie się w dół — bezsporny objaw pęknięcia; pęknięcie łącznika może być niewidoczne.Przyczyny. Jeżeli stwierdza się brak napięcia na sworzniach bie­gunowych akumulatora (przy dobrym stanie ogniw), można podejrze­wać uszkodzenie akumulatora wskutek pęknięcia mostka lub łącznika międzyogniwowego.Pęknięcie mostka biegunowego (łącznika międzyogniwowego) jest najczęściej wynikiem nieostrożnego obchodzenia się z akumulatorem (np. podważanie zacisków na sworzniu biegunowym łyżką do opon, zaciskanie zacisków przez ich pobijanie młotkiem, przypadkowe ude­rzenie w pokrywę akumulatora jakimś ciężkim przedmiotem itp.).Jeżeli brak napięcia dotyczy tylko jednego ogniwa, poszukiwanie przyczyn należy ograniczyć tylko do tego ogniwa. Gdy ogniwo jest w dobrym stanie technicznym (barwa płyt, gęstość i poziom elektrolitu), można podejrzewać, że pękła wewnętrzna przegroda między ogniwami. Pęknięcie obudowy akumulatora wiąże się z reguły z obni­żeniem poziomu elektrolitu — nie dotyczy to akumulatorów, w których ogniwa mają oddzielne naczynia. W takim przypadku elektrolit w są­siednich ogniwach (połączonych łącznikiem) łączy się przez pękniętą przegrodę i następuje rozładowanie obu ogniw. Napięcie mierzone na ta­kich szeregowo połączonych ogniwach daje w wyniku napięcie równe napięciu jednego ogniwa.Jeżeli przy sprawdzaniu ogniw nie stwierdza się uszkodzeń, należy sądzić, że nastąpiło samorozładowanie akumulatora (np. wskutek zwar­cia wewnętrznego — patrz punkt 4.1.5 lub innych przyczyn).Napr a w a. Uszkodzony akumulator należy przekazać do naprawy. Naprawa polega na wymianie mostka (ewentualnie i płyt ogniwa) lub łącznika.

Comments

comments