Pęknięcie naczynia akumulatora

Objawy. Pęknięcie ścianki naczynia lub obudowy akumulatora powoduje wyciekanie elektrolitu, przy czym następuje szybkispadek poziomu elektrolitu w jednym lub kilku ogniwach i tym samym spadek wydajności akumulatora, a w związku z tym trudności w roz­ruchu silnika.Ponadto o pęknięciu ścianki naczynia lub obudowy akumulatora świadczy zwykle:— widoczny ślad pęknięcia, wykrywany podczas oględzin akumula­tora,zawilgocenie ścianki i denka naczynia akumulatora oraz skorodowa­nie stalowej podstawy akumulatora;krystalizacja soli na powierzchni ścianki naczynia lub skrzynki akumulatora.Przyczyny. Powodem pęknięcia ścianki naczynia ogniwa lub obu­dowy akumulatora jest najczęściej:— zamarznięcie elektrolitu (rozsadzenie jednego lub kilku ogniw); trze­ba mieć na uwadze, że w niskiej temperaturze otoczenia elektrolit może zamarznąć (zwłaszcza jeśli akumulator jest częściowo lub zu­pełnie rozładowany); wraz z rozładowaniem akumulatora obniża się temperatura zamarzania elektrolitu (tabl. 7);nieprawidłowe (zbyt luźne) umocowanie akumulatora w jego gnieź­dzie w samochodzie lub zbyt silne dociągnięcie śrub mocujących; nieostrożne przenoszenie akumulatora z miejsca na miejsce lub opie­ranie dźwigni o pokrywę naczynia w celu ściągnięcia zacisków z czo­pów biegunowych, albo nabijanie zacisków na czopy biegunowe przy użyciu młotka lub innego ciężkiego narzędzia.Naprawa. Pęknięte naczynie ogniwa lub obudowę akumulatora należy wymienić na nowe. W tym celu uszkodzony akumulator trzeba przekazać do specjalnego zakładu naprawczego.Wskazania. Umieszczając w samochodzie akumulator należy ostroż­nie dociągać śruby mocujące, aby nie spowodować pęknięcia jego na­czynia.Zaciski przewodów akumulatora powinno się zdejmować za pomocą specjalnego ściągacza. W razie braku takiego przyrządu, przed ściągnię­ciem zacisku należy zluźnić śrubę ściągającą, zluzować zacisk wsta­wiając w jego przecięcie wkrętak, obrócić lekko zacisk w obie strony i dopiero ściągnąć go z czopa biegunowego.Podczas ściągania zacisku nie wolno podważać go przez opieranie dźwigni o pokrywę naczynia akumulatora. Nasadzając zaciski nie wolno pobijać ich młotkiem.Aby zapobiec pęknięciu naczynia akumulatora w okresie zimowym, należy dbać, aby akumulator był zawsze całkowicie naładowany. W temperaturze otoczenia poniżej 10°C, jeśli garaż nie jest ogrzewany, trzeba w miarę możności akumulator zdejmować i przechowywać w su­chym, ogrzewanym pomieszczeniu specjalnie wydzielonym na ten cel. Przechowywanie akumulatora w ciepłym pomieszczeniu ułatwia zara­zem uruchomienie silnika w niskiej temperaturze otoczenia.

Comments

comments