Pęknięcie sprężyny zaworu

Zadaniem sprężyny zaworu (lub zespołu sprężyn) jest utrzymywanie wymaganej szczelności między przylgniami grzybka zaworu i jego gniazda, przeciwdziałanie skłonności zaworu do odrywania się od gniaz­da podczas suwu ssania (sprężyna zaworu wydechowego) i przejmowa­nie sił bezwładności poruszających się części mechanizmu rozrządu.Średnicę sprężyny dobiera się zależnie od warunków pracy zaworów i ich rozmieszczenia. W niektórych przypadkach (w szybkobieżnych sil­nikach lub w razie znacznego ciężaru części napędu zaworu) stosuje się zespół składający się z dwóch sprężyn (jedna w drugiej), rzadziej zaś z trzech. W zespole dwóch sprężyn zaworu zwoje ich powinny biec przeciwnie. Liczba zwojów sprężyny zaworu wynosi od 7 do 14. Śred­nica drutu stalowego, z którego wykonuje się sprężyny, zawiera się zwykle w zakresie 3 … 8 mm.W celu zabezpieczenia sprężyn przed korozją powleka się je po­wierzchniowo warstwą ochronną (emaliowanie, kadmowanie, pobiela­nie).Objawy. Pęknięcie sprężyny doprowadza zwykle do zawiśnięcia za­woru w gnieździe. W przypadku pęknięcia jednej z dwóch sprężyn za­woru pracujących w zespole, zawór wprawdzie jeszcze się otwiera i za­myka, ale jedna już tylko pracująca sprężyna nie jest w stanie zamykać zaworu we właściwych chwilach, ze względu na niedostateczne prze­ciwdziałanie siłom bezwładności poruszających się części mechanizmu. W miarę przyspieszania biegu silnika następuje jakby osłabianie się ze­społu sprężyn (patrz punkt 2.4.8). Objawami świadczącymi o pęknięciu sprężyny zaworu są najczęściej:okresowe nieregularności w pracy silnika połączone z gwałtownym stukaniem (klekotem) jednego z zaworów,strzelanie w gaźnik lub do tłumika (zależnie od tego, który zawór pracuje nieprawidłowo).Przyczyny. Przyczyną pęknięcia sprężyny zaworu jest zwykle zmę­czenie materiału, wada materiałowa lub wada powstała przy obróbce. Naprawa. Jeżeli sprężyna pękła tylko na dwie części, doraźnie moż­na jeszcze ją wykorzystać (np. w celu dojechania do bazy lub warsztatu) przez odwrócenie obłamanych części tak, aby spłaszczone zakończenia sprężyny, którymi uprzednio sprężyna opierała się o talerzyk zaworu i swe gniazdo, następnie przylegały do siebie, przez sztywną wkładkęblaszaną. W ten sposób uniknie się zachodzenia jednej obła-manej części sprężyny na drugą.Wskazania. Założoną w omówiony sposób pękniętą sprężynę za­woru przy najbliższej okazji trzeba wymienić na nową, ponieważ nacisk tak prowizorycznie naprawionej sprężyny nie działa osiowo na talerzyk, a ponadto w każdej chwili sprężyna może ulec dalszemu popękaniu.

Comments

comments