Plan ogólnego zagospodarowania stacji obsługi

Plan ogólnego technologicznego zagospodarowania powierzchni stacji ob­sługi w zajezdni dla 200 pojazdów samochodowych średniej ładownościprzedstawiono przykładowo na rysunku 10.22. Składają się na niego po­wierzchnie stanowisk szczegółowo określone w podrozdziale 16.3. Jest więc plan ogólny rozmieszczeniem i wzajemnym usytuowaniem poszczególnych powierzchni obsługowo-naprawczych, warsztatów specjalistycznych oraz powierzchni specjalistycznych wraz z urządzeniami i wyposażeniem. Przy opracowywaniu takiego szczegółowego planu technologicznego stacji obsługi należy uwzględnić wielkości obliczone dla każdego oddzielnego po­mieszczenia. Ich ogólny kształt geometryczny może ulec zmianie w zależ­ności od istniejących warunków architektonicznych i budowlanych. Z te­go względu nie należy zagospodarowywać oddzielnych pomieszczeń sta­nowiskowych, zanim nie zostanie uzgodniony i ustalony plan ogólnego za­gospodarowania powierzchni. Plan ogólnego zagospodarowania technologi­cznego powierzchni stacji obsługi sporządza się przeważnie w skali 1 : 100, plan zagospodarowania szczegółowego poszczególnych pomieszczeń stano­wiskowych w skali 1 : 50, a nawet 1 : 20. Tę ostatnią skalę stosuje się w przypadkach zagospodarowywania powierzchni o znacznej liczbie ma­szyn i urządzeń, pobierających różne rodzaje energii i wymagających róż­nego rodzaju instalacji.obliczenie powierzchni stanowisk obsługowo-naprawczych i warsztatów specjalistycznych dla 200 samochodów średniej ładownościWarunkiem podstawowym w opracowaniu planu ogólnego i szczegółowego zagospodarowywania powierzchni jest dokładne obliczenie i oznaczenie wyposażenia oraz punktów energetycznych i instalacyjnych. Rysunki do­tyczące planu zagospodarowania powierzchni powinny być wyraźne i pre­cyzyjne, a przy tym łatwe do odczytania.

Comments

comments