Planowe zabiegi obsługowo-naprawcze

Głównym zadaniem służby technicznej w uspołecznionych jed­nostkach gospodarki transportu samochodowego jest utrzymanie taboru samochodowego w stałej gotowości technicznej do wykonywania za­dań. Najważniejszym czynnikiem zapewniającym spełnienie tego zada­nia jest przede wszystkim właściwie przeprowadzona obsługa tech­niczna.W naszym kraju przyjęty został planowo-zapobiegawczy system obsługi technicznej. Stan ten reguluje Zarządzenie Ministra Komuni­kacji z dnia 28 grudnia 1963 r. (Monitor Polski nr 6 z 1964 r., poz. 28 i nr 60, poz. 281), w sprawie planowo-zapobiegawczej obsługi technicz­nej i naprawy pojazdów samochodowych i przyczep. Zgodnie z wytycz­nymi tego zarządzenia poszczególne zabiegi obsługi technicznej powinny być z góry planowane i przeprowadzane po określonym przebiegu po­jazdu. W czasie przeprowadzania tych zabiegów sprawdza się prawidło­wość działania poszczególnych układów i zespołów samochodu w celu możliwie wczesnego wykrycia niesprawności i usterek, które powinny być usunięte zanim staną się przyczyną groźniejszych uszkodzeń i prze­stojów pojazdu w naprawie. Stąd wynika jego nazwa: planowy i za­pobiegawczy. W ramach obsługi technicznej wykonuje się następujące podstawowe prace:— porządkowe, a więc sprzątanie wnętrza pojazdu, mycie i suszenie podwozia i nadwozia oraz polerowanie lakieru nadwozia;— kontrolno-przeglądowe, obejmujące sprawdzenie stanu i działania poszczególnych układów i zespołów samochodu;smarownicze, obejmujące uzupełnienie lub wymianę olejów i sma­rów;polegające na dokręceniu rozluźnionych umocowań zespołów i części, obejmujące dokręcanie wszelkiego rodzaju śrub, nakrętek i wkrę­tów;— regulacyjne, polegające na przywróceniu poszczególnym zespołom i mechanizmom prawidłowej pracy. Ze względu na to, że poszczególne zabiegi obsługowe powinny być przeprowadzane po określonym zawczasu przebiegu oraz ze względów praktycznych, przyjęto dzielić całość obsługi technicznej, niezależnie od rodzaju, marki i typu samochodu, na:obsługę codzienną,obsługę okresową,obsługę w okresie docierania.

Comments

comments