Podstawowe dokumenty pracy w stacji obsługi

Podstawowym dokumentem ewidencji pracy stacji obsługi jest książka ra­portów, w której kierujący każdą zmianą mistrz lub brygadzista wypełnia raport z pracy zmiany.Raport zmianowy podany przykładowo w tablicy 5.5, zawiera osiem punktów do wypełnienia przez mistrza lub brygadzistę zmiany. Numer raportu powinien składać się z litery oznaczającej brygadę oraz kolejnej liczby raportów sporządzanych przez tę brygadę w danym roku. W reje­strze robót należy wypisywać wszystkie pojazdy, przy których wykony­wano jakiekolwiek prace w czasie trwania zmiany. W rubryce treść wy­konanej roboty należy wpisywać nazwę zespołów naprawianych. Zakończe­nie pracy przy samochodzie podpisuje mistrz (brygadzista), w odpowied­niej rubryce tego rejestru.Na podstawie raportu zmianowego można określić numer zlecenia kie­rowcy i numer karty pracy w przypadku stosowania I systemu dokumen­tacji lub numer zlecenia technicznego w przypadku stosowania systemu II. Numer ten składa się ze znaku raportu i liczby porządkowej w danym raporcie, np. B/67/3, co oznacza brygadę B, służbę 67, robotę na trzeciej zmianie. Taki sposób tworzenia numerów kart pracy lub zleceń technicz­nych pozwala na zaniechanie osobnych rejestrów.W wielu przypadkach osobne rejestry kart pracy są prowadzone w celu sprawdzenia, czy wszystkie wydane karty powracają do biura. Jeśli nie prowadzi się specjalnych rejestrów kart pracy, karty pracy lub inne do­kumenty pracy i płacy przez cały czas wykonywania roboty powinny po­zostawać u mistrza lub brygadzisty, który sam przekazuje je do biura stacji.Kontrolka godzin pracy. Ponieważ dokumentacja pracy ma być przechowywana w indywidualnych teczkach pojazdów w biurze stacji ob­sługi, obliczanie zarobku pracowników wymaga sporządzania odpowiednich zestawień dla komórki organizacyjnej sporządzającej listy płacy. Obowią­zek wpisywania na kartach pracy lub zleceniach technicznych przepraco­wanych godzin wymaga od mistrza lub brygadzisty stałej kontroli, czy sumaryczna liczba godzin, wpisana na poszczególnych dokumentach, jest równa godzinom rzeczywistej obecności w pracy. Do tego celu służy druk zwany kontrolką godzin pracy (tabl. 5.6).Kontrolka jest to karta wystawiana dla każdego pracownika na okres mie­siąca. Mistrz przechowuje u siebie kontrolki wszystkich pracowników swej brygady i wpisuje wszystkie godziny przepracowane oraz numery doku­mentów pracy. Jeśli np. pracownik przepracował 8 godzin normalnych i 2 nadliczbowe 50%, wówczas mistrz zapisuje — 8/2. Zapis 6/2/4 oznacza 6 godzin normalnych, 2 nadliczbowe 50% i 4 nadliczbowe 100%. Po zakończeniu miesiąca kontrolka, podsumowana przez biuro stacji ob­sługi, podpisana przez mistrza i kierownika stacji obsługi, stanowi pod­stawę do obliczenia zarobków pracowników.

Comments

comments