Podział na grupy pracownicze w stacji obsługi

Zależnie od przyjętego schematu organizacyjnego i funkcjonalnego, w sta­cji obsługi należy dokonać także odpowiedniego podziału na grupy praco­wnicze.Na ogół pracowników stacji obsługi w zajezdni dzieli się na dwie podsta­wowe grupy:obsługowo-naprawczą, czyli na pracowników wykonujących czynności obsługi technicznej i napraw bieżących, pracujących bezpośred­nio przy pojazdach,naprawczą, czyli na pracowników wykonujących naprawy zespo­łów oraz podzespołów, zatrudnionych na specjalistycznych stanowiskach i wykonujących także produkcję na magazyn, wulkalizację opon i dętek, naprawy maszyn i urządzeń stacji.Do grupy obsługowo-naprawczej są zaliczani pracownicy następujących zawodów:monterzy samochodowi i pomocnicy monterów samochodowych,elektrycy samochodowi,smarowacze,obsługujący akumulatory,montujący ogumienie,zmywacze pojazdów samochodowych,sprzątacze autobusów,Grupę obsługowo-naprawczą dzieli się na brygady, którymi obsadza się poszczególne zmiany. Najczęściej spotyka się brygady: ■— brygadę obsługowo-naprawczą dla poszczególnych zmian,brygadę obsługową, /brygadę naprawczą.Niekiedy brygadom są przydzielane poszczególne grupy pojazdów samo­chodowych.Na czele grupy obsługowo-naprawczej stoi mistrz lub starszy mistrz. Na czele brygady stoją mistrzowie lub tylko bryga­dziści.Stanowiska obsługowo-naprawcze zarówno kanałowe, podnośnikowe, jak i bezkanałowe, na które wprowadza się samochody, powinny być wy­posażone w odpowiednie dźwigi, podnośniki i inne urządzenia i przyrzą­dy, przeznaczone do wykonywania określonych robót. Stanowiska te, w przypadku specjalizacji, powinny być oznakowane odpowiednimi tabli­czkami, np.: OT-1 lub OT-2, naprawy bieżące, wymiana zespołów, wymia­na olejów, smarowanie, mycie pojazdów, sprzątanie pojazdów itp. W skład grupy naprawczej są zaliczani pracownicy następujących zawo­dów: monterzy silnikowi i podwoziowi, pomocnicy monterów, ślusarze sa­mochodowi, elektrycy samochodowi, kowale i pomocnicy kowali, tokarze, frezerzy i inni pracownicy obróbki mechanicznej, spawacze, monterzy aparatury paliwowej silników wysokoprężnych, blacharze, tapicerzy, la­kiernicy i malarze, wulkanizatorzy, monterzy liczników, ślusarze maszy­nowi, elektrycy sieciowi, wydający narzędzia.Pracownicy ci pracują na wydzielonych stanowiskach, których przezna­czenie powinno być oznakowane odpowiednimi tabliczkami orientacyjny­mi, zawierającymi przykładowo następujące napisy: naprawa silników, naprawa zespołów silnika, podwozia, układu zasilania, naprawa podzes­połów (prądnic, chłodnic, zbiorników, gaźników, pomp wtryskowych, licz­ników), obróbka mechaniczna, ślusarnia, naprawa akumulatorów, ładowa­nie akumulatorów, montaż ogumienia, wulkanizatornia, wypożyczalnia na­rzędzi, podręczny magazyn zespołów, naprawa urządzeń stacji obsługi, blacharnia, spawalnia, kuźnia, stolarnia, tapicernia, lakiernia, mycie zes­połów, mycie części.Pracownicy grupy naprawczej mogą być podzieleni na następujące bry­gady:naprawy silników — obejmuje monterów silnikowych, pomo­cników monterów, ewentualnie ślusarzy samochodowych oraz monterów aparatury paliwowej; brygada ta wykonuje naprawy silników i osprzętu z wyjątkiem urządzeń elektrycznych;naprawy zespołów — obejmuje monterów podwoziowych, po­mocników monterów, ślusarzy samochodowych, kowali i pomocników oraz monterów liczników; brygada ta wykonuje’naprą wy zespołów i podzespo­łów samochodowych;obróbki mechanicznej — obejmuje tokarzy i innych praco­wników obsługujących obrabiarki i wykonujących wszelkie prace związa­ne z obróbką wiórową;.elektrotechniczną — obejmuje elektryków samochodowych i wykonuje naprawy wszelkich urządzeń elektrycznych samochodu;nadwoziową — obejmuje stolarzy, spawaczy, blacharzy, tapice­rów oraz lakierników i wykonuje naprawy nadwozi pojazdów;wulkanizacyjną — obejmuje wulkanizatorów i wykonuje na­prawę ogumienia pojazdów samochodowych;konserwacyjną — obejmuje ślusarzy maszynowych, pracowni­ków wydających narzędzia oraz elektryków sieciowych. Wykonuje wszel­kie konserwacje maszyn, urządzeń oraz narzędzi stacji obsługi i zajezdni; do niej należą również prace związane z działalnością wypożyczalni na­rzędzi i podręcznego magazynu zespołów.Pracownicy grupy naprawczej pracują w zasadzie w czasie zmiany dzien­nej. W razie potrzeby praca poszczególnych brygad może być podzielona na inne zmiany, co w niektórych przypadkach staje się koniecznością (np. w wypożyczalni narzędzi).Pracownicy grupy naprawczej, zatrudnieni na zmianie popołudniowej lub nocnej, podlegają dyżurnemu mistrzowi grupy obsługowej danej zmiany pod względem dyscypliny pracy, przestrzegania przepisów bhp i ewiden­cji wykonanej pracy.

Comments

comments