Podział pracochłonności określonej w procentach

Przy technologicznym opracowywaniu prac stacji obsługi wystarcza w za­sadzie podział według specjalności i określenie ich pracochłonności w cza­sie. Potrzebny bywa także podział pracochłonności określonej w procen­tach, bardzo przydatny przy porównywaniu wielkości pracochłonności prac stacji obsługi z pracochłonnością w innych stacjach, o takim samym bądź podobnym zakresie prac. Pracochłonność wyrażona w procentach jest to stosunek pracochłonności danego rodzaju pracy lub specjalności do ogól­nej pracochłonności danego rodzaju obsługi technicznej lub naprawy. Wy­raża się on wzorem:np = — -100gdzie:p — procentowy udział w ogólnej pracochłonności, n — pracochłonność danej pracy,N — ogólna pracochłonność danej obsługi technicznej lub danej naprawy. Przykładowy podział pracochłonności jednostkowej obsług technicznych według specjalności w minutach i procentach stacji obsługi 200 pojazdów samochodowych średniej ładowności podano w tablicach 14.12, 14.13 i na­praw bieżących 14.14.Podany w tablicy 14.15 wykaz niesprawności i czynności naprawczych po­jazdów samochodowych średniej ładowności należy traktować nie jako obowiązujące wyliczenie, lecz jako przykład podziału pracy i jej praco­chłonności, zależnie od miejsca ich wykonywania z podziałem pracochłon­ności w procentach.

Comments

comments