Podział zadań i specjalizacja w stacji obsługi

Prace stacji obsługi związane z utrzymaniem w gotowości pojazdów samo­chodowych można podzielić:według zadań,według miejsca wykonania,według specjalizacji.W podziale prac stacji obsługi według zadań wyodrębnić można co najmniej dwie grupy prac: 1) obsługowe, 2) naprawcze. W podziale według miejsca wykonania odróżnić należy prace wy­konywane: 1) przy pojeździe samochodowym, 2) poza pojazdem, ale na rzecz pojazdu.W podziale według specjalizacji należy odróżnić przykładowo na­stępujące prace: 1) przegląd i diagnostyka, 2) elektrotechniczne, 3) bla­charskie, 4) stolarskie, tapicerskie, 5) kowalskie, 6) spawalnicze, 7) smaro­wnicze itd.Oczywiście, żaden z powyższych podziałów nie może stać się oddzielnie podstawą do prawidłowej organizacji stacji obsługi. Uwzględnić należy także stosowany często w praktyce podział według załogi. W niektórych przedsiębiorstwach, np. transportu samochodowego łączności, stosuje się tzw. brygadowy system utrzymywania pojazdów w sprawności. W syste­mie tym brygady złożone z pracowników o różnych specjalnościach opie­kują się określoną liczbą pojazdów pewnej kategorii, wykonując wszystkie prace obsługowo-naprawcze. Tylko niewielka część prac jest wykonywana na stanowiskach specjalistycznych, wspólnych dla wszystkich brygad. W oddziałach PKS stosuje się system brygadowy obsługujący wszystkie pojazdy wg zakresu rzeczowego, bez przywiązywania pojazdów do okre­ślonych brygad, np. wykonujących OT-1 lub OT-2. Stosuje się natomiast podział na brygady obsługujące autobusy i brygady obsługujące ciężaro­we pojazdy samochodowe.Stosując specjalizację należy brać pod uwagę także specyficzne warunki pracy pojazdów oraz warunki lokalowe stacji.Organizacyjny podział pracy w stacji obsługi jest uzależniony od:zakresu pracy stacji i liczby pojazdów w zajezdni, t— liczby zatrudnionych,obiektów i pomieszczeń stacji w zajezdni.Zakres pracy stacji obsługi omówiono w rozdziale 4. Liczba zatrudnionychw stacji obsługi będzie możliwa do obliczenia na podstawie danych wyjścio-wych i pracochłonności poszczególnych prac, które znaleźć można w tabli-cach zamieszczonych w drugiej części książki. Obiekty stacji obsługi mo-żna podzielić na: •hale obsługowo-naprawcze, z odpowiednimi stanowiskami do obsługi pojazdów;warsztaty pomocnicze z odpowiednimi stanowiskami do naprawy zes­połów lub podzespołów.W zależności od wielkości i zakresu prac, niezależnie natomiast od hal ob-sługowo-naprawczych i warsztatów pomocniczych, są organizowane jesz­cze inne komórki i oddzielne stanowiska. Wzorcowy schemat organizacyj­ny i funkcjonalny stacji obsługi w zajezdni jest podany na rysunku 5.4, z uwzględnieniem obiektu pojazdów, zaczynając od stacji paliw oraz sta­nowiska mycia i obsługi technicznej aż do stanowisk postojowych dla po­jazdów sprawnych. W tym schemacie uwzględnione zostały nie tylko hale i wszystkie stanowiska oraz warsztaty i komórki specjalne, pracujące na rzecz obsługiwanych pojazdów samochodowych, ale również komórki pra­cujące na rzecz innych stanowisk obsługowo-naprawczych, jak np. wypoży­czalnia narzędzi, warsztat konserwatora, myjcia części, zespołownia itd.

Comments

comments