Praca kierowcy w zajezdni

W normalnym toku pracy na kierowcy ciąży obowiązek wykonania obsługi codziennej (OC). Jednak niektóre czynności tej obsługi zwłaszcza te, któ­re są pracochłonne i mogą być zmechanizowane, przekazuje się niekiedy do wykonania stacji obsługi w zajezdni. Takie wykonywanie obsługi co­dziennej jest podyktowane tym, że większość czynności tej obsługi może wykonać kierowca w czasie pracy pojazdu, a niektóre nawet podczas jaz­dy. Obserwując zachowanie się pojazdu w czasie pracy, kierowca bez trud­ności może zauważyć wszelkie odchylenia od normy w stanie technicznym pojazdu samochodowego. Zgodnie z przyjętą odpowiedzialnością, jest on zawodowo zobowiązany do stałego kontrolowania pojazdu, na którym pra­cuje.Powierzenie wykonania całej obsługi codziennej stacjom obsługi w zajezd­ni wymagałoby w krótkim okresie zjazdu samochodów, znacznej praco­chłonności i dużej liczby stanowisk na ten cel.Nie można zdjąć z kierowcy odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu dopóki stacje obsługi nie będą wyposażone w takie stanowiska, które umo­żliwią szybką kontrolę i usuwanie usterek bez próbnych jazd. Organizacja stanowisk wielomiejscowych do wykonywania obsługi codziennej może być efektywna tylko przy bardzo dużej liczbie pojazdów samochodowych w zajezdni. W odniesieniu do autobusów w komunikacji miejskiej jest to najbardziej celowe.Tak więc do zakresu prac kierowcy w zajezdni należeć muszą wszystkie czynności zdawczo-odbiorcze dotyczące pojazdu samochodowego. Czynno­ści sprawdzające przy pojeździe może przejąć stacja obsługi tylko w miarę swych możliwości. Natomiast czynności sprzątania i mycia powinny być wykonywane w zajezdni, chyba że nie ma ona możliwości ich zmechani­zowania.Kierowcom powinny być w zajezdni stworzone warunki do wykonania na­łożonych na nich obowiązków. W szczególności powinny być dla nich łat­wo dostępne kanały, podnośniki lub estakady do wykonania czynności sprawdzających oraz płyty do mycia samochodów, wyposażone we właści­we urządzenia i narzędzia.Poza częścią lub całością obsługi codziennej, do której są zobowiązani kie­rowcy, wszystkie inne czynności obsługowo-naprawcze powinny być wy­konywane przez stacje obsługi własne lub obce, warsztaty specjalistyczne, a w zakresie napraw głównych — przez zakłady naprawy samochodów lub zespołów.Nie jest możliwe wykonywanie pełnego programu obsługowo-naprawczego w małych, a nawet średnich zajezdniach, ponieważ realizacja takiego pro­gramu, przy wydzieleniu nawet napraw głównych, wymaga odpowiednich urządzeń, przyrządów i narzędzi oraz znacznej liczby odpowiednio kwa­lifikowanych pracowników.

Comments

comments