PRACA STACJI OBSŁUGI W ZAJEZDNI SAMOCHODOWEJ

Praca stacji obsługi w zajezdni samochodowej musi być odpowiednio do­stosowana do pracy pojazdów samochodowych. W tym celu należy ustalić dobowy rozkład pracy pojazdów poza zajezdnią oraz czas przebywania pojazdów w zajezdni.Rozkład pracy pojazdów w formie wykresu, sporządzony przykładowo dla 10 pojazdów samochodowych, podany jest na rysunku 5.1. Taki wykres opracowuje się w zajezdniach, w których pojazdy samochodowe mają sta­łą pracę lub stałe zadania do wykonania, mimo że wykonują je różne po­jazdy. W drugim przypadku zamiast numeru inwentarzowego pojazdu wpi­suje się numer służby albo numer zadania dziennego.Szczegółowe wykresy czasu pracy pojazdów poza zajezdnią, a także czasu przebywania pojazdów w zajezdni sporządza się dla komunikacji regu­larnej, w transporcie łączności oraz w jednostkach, które obsługują stałe przewozy scentralizowane lub też obsługują określonych odbiorców, we­dług ustalonego z góry planu, np. w handlu wewnętrznym. W jednostkach, które pracują według zmiennego czasu pracy, sporządza się wykres ogólnego czasu pracy i czasu przebywania pojazdów samocho­dowych w zajezdni. Ten drugi rodzaj wykresu przykładowo jest pokaza­ny na rysunku 5.2. Jest w nim podany przeciętny stan pojazdów w pracy i w zajezdni w każdej godzinie doby. Wykres taki można sporządzić sta­tystycznie na podstawie kart drogowych z kilku dni ustalając liczbę wyjaz­dów oraz powrotów w poszczególnych godzinach, a tym samym liczbę po­jazdów w pracy. Wykresy czasu pracy i czasu przebywania pojazdów sa­mochodowych w zajezdni mają podstawowe znaczenie dla prawidłowego ustalenia dobowego rozkładu pracy stacji obsługi i napraw bieżących.

Comments

comments