Praca stacji paliw w zajezdni

Zajezdnie o większej liczbie pojazdów samochodowych, tj. powyżej 40 po­jazdów na jeden rodzaj paliwa, powinny mieć własne stacje paliwa. Budowa własnej stacji paliw jest ekonomicznie uzasadniona przy zużyciu ponad 15 ton paliwa miesięcznie. Przyjmuje się, że przy zużyciu paliwa po­nad 20 ton miesięcznie własna stacja powinna mieć zbiorniki o pojemności 50 m3.Stacje paliw w zajezdniach powinny być usytuowane w sposób zapewnia­jący łatwe pobieranie paliwa przez pojazdy powracające z pracy i reali­zujące zasadę gospodarowania pełnymi zbiornikami. W celu zapewnienia pojazdom samochodowym odpowiedniej jakości paliwa, niezbędna jest dba­łość o czystość i dobry stan techniczny stacji paliw. Konieczne jest utrzy­mywanie zbiorników i przewodów paliwa w nienagannej czystości, aby wykluczyć możliwość przedostania się do zbiorników pojazdu jakichkol­wiek nieczystości.Należy dążyć do tego, aby stacja paliwa była usytuowana w pobliżu bra­my wjazdowej zajezdni. Lepiej jest jednak, gdy stacja paliwa będzie usy­tuowana na zewnątrz zajezdni tak, aby pojazdy mogły być zaopatrywane w paliwo bez wjeżdżania na teren zajezdni.

Comments

comments