Prace spawalnicze przy naprawie samochodów

Prace spawalnicze, w czasie których powstają dość duże zanieczyszczenia powietrza, szczególnie przy podgrzewaniu powierzchni dwustronnie la­kierowanych, zaolejonych itp. powinny być w zasadzie wykonywane na wolnym powietrzu. Do tego rodzaju prac powinno się używać gazu (acety­lenu) z butli a nie z wytwornicy, gdyż konieczność częstej zmiany usta­wiania wytwornicy naraża ją na uszkodzenia, a w zimie na zamarznięcie. Spawania może dokonywać jedynie pracownik posiadający uprawnienia spawalnicze. Spawacze i ich pomocnicy powinni być poddawani badaniom lekarskim co najmniej raz na sześć miesięcy. W czasie spawania zarówno spawacz, jak i pomocnik powinni mieć bezwzględnie założone okulary o-chronne.Butla acetylenowa, podobnie jak i inne butle z gazami technicznymi, po­winna być zawsze ustawiona w pozycji stojącej i zabezpieczona przed upa­dkiem. Przed założeniem reduktora na króciec butlowy zaworu należy za­wór otworzyć i natychmiast zamknąć, celem przedmuchania wylotu. Przed założeniem reduktora należy sprawdzić, przy użyciu pędzla i wody my­dlanej, czy zawór butlowy szczelnie się zamyka. W przypadku nieszczel­ności butli używać nie wolno. Po założeniu reduktora i palnika należy otworzyć zawór butli i w palniku zamknąć, następnie przy użyciu wody mydlanej sprawdzić szczelność połączeń przewodów i zaworów. Przy naj­mniejszej nawet nieszczelności spawać nie wolno.Jeżeli prace spawalnicze wykonywane są na otwartej przestrzeni, stano­wisko robocze powinno być w miarę możliwości zabezpieczone przed opa­dami atmosferycznymi, np. za pomocą daszka. Nie wolno wykonywać prac spawalniczych w odległości mniejszej niż 5 metrów od materiałów łatwo palnych. Odległość butli od płomienia, palnika spawacza powinna wyno­sić co najmniej 4 m. Węże doprowadzające gazy do palnika powinny mieć długość co najmniej 5 m.Nie wolno spawaczowi wypuszczać z rąk palącego się palnika (kłaść go w różnych miejscach). Jeżeli spawacz musi odłożyć palnik, powinien go zgasić lub położyć na specjalnej podstawce. Przed rozpoczęciem pracy i po dłuższej przerwie w pracy spawacz powinien sprawdzić poziom wody w bezpieczniku wodnym wytwornicy acetylenowej. Reduktory powinny być suche i utrzymywane zawsze w czystości. Nie może być na nich sma­ru, bowiem sprężony tlen w zetknięciu z tłuszczami powoduje eksplozję. Przed każdym dotknięciem zaworu przy butli z tlenem spawacz musi do­kładnie umyć ręce mydłem i wytrzeć je do sucha.Przewody gumowe powinny być na końcówkach umocowane zaciskami śrubowymi (nigdy drutem). Węże do tlenu i acetylenu powinny różnić się między sobą barwą, przekrojem lub innymi cechami. Spawanie części podwozia po stronie zbiornika jest dopuszczalne wów­czas, gdy miejsce spawane jest oddalone od zbiornika paliwa nie mniej niż o 1,5 m. Przed rozpoczęciem spawania miejsce w pobliżu zbiornika i zbiornik muszą być umyte wodą pod ciśnieniem. Po wyschnięciu samo­chodu należy sprawdzić, czy zbiornik nie cieknie. Jeżeli są ślady wycieku, spawanie może się odbywać dopiero po wymontowaniu zbiornika. Kanał obsługowo-naprawczy w czasie spawania musi być czysty. Pod nogami spawacza powinien być rozścielony koc azbestowy, a obok umie­szczona gaśnica śniegowa.Spawacz musi tak ustawić palnik przy spawaniu, aby iskry i krople me­talu nie leciały w kierunku zbiornika. W przypadku konieczności mane­wrowania palnikiem (a więc ciągłej zmiany kierunku nachylenia palnika) pomocnik spawacza musi ustawić blaszany ekran, od którego będą się odbijały wszystkie iskry lecące w kierunku zbiornika paliwa. Jeżeli uksz­tałtowanie części podwozia uniemożliwia dokładne ustawienie ekranu, spa­wanie może się odbywać jedynie przy zdjętym zbiorniku.

Comments

comments