Prądnica bocznikowa nie dostarcza prądu

Objawy. Jeżeli prądnica nie dostarcza prądu do akumulatora, na ogół stwierdza się następujące objawy:lampka kontrolna obwodu ładowania świeci się nawet podczas szyb­kiego biegu silnika;amperomierz wykazuje wyładowanie akumulatora podczas umiar­kowanej prędkości biegu silnika;szybkie rozładowywanie się akumulatora, zwłaszcza podczas jazdy nocą (przygasanie świateł reflektorów).Przyczyny. Jeżeli prądnica nie dostarcza prądu, przyczyną niedo­magania może być:— uszkodzenie samoczynnego wyłącznika prądu wstecznego, zanie­czyszczenie się komutatora lub szczotek, albo niewłaściwe przyle­ganie szczotek do komutatora (np. wskutek zużycia lub uszkodzenia sprężyn, uchwytów mocujących itp.);uszkodzenie prądnicy (przepalenie lub uszkodzenie elektromagne­sów albo uzwojenia twornika);przerwa w obwodzie prądu wzbudzenia (elektromagnesu) lub nie­prawidłowe połączenie uzwojeń wzbudzenia;zerwanie się pasa napędu prądnicy.Naprawa. Przed przystąpieniem do wykrywania uszkodzeń w sa­mej prądnicy należy sprawdzić stan instalacji oraz upewnić się, czy przewody są odpowiednio umocowane i czy nie ma przerw w obwodzie (zerwanie przewodu uzwojenia wzbudzenia, odkręcenie się zacisków itp.). Dopiero po wykonaniu wspomnianej kontroli można przystąpić do sprawdzenia prądnicy i wyłącznika prądu wstecznego.Miejsce uszkodzenia można wykryć podczas pracy silnika (ze średnią prędkością obrotową wału korbowego) za pomocą omomierza lub lampki kontrolnej. W tym celu jeden koniec przewodu lampki łączy się z masą silnika, drugi zaś z zaciskiem na obwodzie prądnicy. Jeśli lampka zapali się, oznacza to, że prądnica jest sprawna, natomiast uszkodzenia trzeba szukać w wyłączniku prądu wstecznego.Działanie prądnicy można również sprawdzić zwierając palcem styki samoczynnego wyłącznika (po zdjęciu pokrywki). Jeśli po zwarciu sty­ków lampka kontrolna zgaśnie (silnik pracuje ze średnią prędkością obrotową) lub wskazówka amperomierza wychyli się w stronę łado­wania, uszkodzenia należy szukać w wyłączniku.Jeżeli lampka kontrolna nie pali się, to przyczyny niedomagania na­leży szukać w samej prądnicy. W tym celu należy:zdjąć taśmę osłaniającą okienka prądnicy i sprawdzić złącza prze­wodów szczotek, ich uchwytów oraz stan końca przewodu uzwojenia wzbudzenia;obejrzeć komutator i szczotki; ciemną zanie­czyszczoną powierzchnię komutatora przeciera się szmatką zwil­żoną w benzynie; podczas oględzin szczotek należy spraw­dzić, czy właściwie dolegają one do powierzchni komutatora i czy swobodnie przesuwają się w swoich uchwytach;sprawdzić, czy bezpiecznik uzwojenia wzbudzenia nie uległ przepa­leniu.Jeżeli omawiane postępowanie nie daje rezultatów i nie usuwa niedo­magań prądnicy, należy ją zdjąć z silnika i oddać do naprawy.Przegląd i ustawienie samoczynnego regulatora lub wyłącznika prądu wstecznego powinny być wykonywane wyłącznie w warsztacie i tylko przez wykwalifikowanego elektrotechnika, przy użyciu dokładnych przyrządów pomiarowych. Kierowca nie powinien w ogóie regulować, rozbierać lub też naprawiać regulatora prądnicy.Wskazania. Po zatrzymaniu silnika należy zwrócić uwagę, czy prądnica nie jest połączona z akumulatorem przez samoczynny wy­łącznik (obserwując wskazania amperomierza). Co jakiś czas trzeba kontrolować umocowanie przewodów na zaciskach prądnicy i samo­czynnego regulatora, a ponadto stan komutatora i szczotek.

Comments

comments