PROJEKTOWANIE TECHNOLOGICZNE ZESPOŁU ZAJEZDNI

Dane wyjściowe do obliczeńNa podstawie ustaleń technologicznych, podanych w rozdziale 14, oraz obli­czeń dokonanych w rozdziałach 16 i 17 można łatwo stwierdzić, że praco­chłonność prac obsługowo-naprawczych przy pojazdach samochodowych będzie większa w małych zajezdniach (małych stacjach obsługi) aniżeli w zajezdniach dużych, ze stacjami obsługi o pełnym zakresie. Znaczna róż­nica na korzyść dużych stacji obsługi wynika głównie z lepszego wypo­sażenia ich w urządzenia, przyrządy i narzędzia specjalne, większej spe­cjalizacji stanowisk i pracowników, lepszej możliwości wykorzystania,cza­su roboczego.W wymienionych względów wskazane będzie w określonych warunkachstosowanie zaplecza technicznego wielostopniowego. Większe jednostkitransportu samochodowego, które oprócz zajezdni macierzystej mają pla-cówki terenowe, mogą stosować trójstopniowe zaplecze techniczne. Dlazespołu zajezdni kooperujących ze sobą w zakresie obsług i napraw bieżą-cych podajemy stosowne sposoby zagospodarowania i obliczeń.W tym celu przyjmujemy przykładową jednostkę transportową dysponu-jącą liczbą 625 samochodów średniej ładowności. Ze względu na potrzebytransportowe pojazdy samochodowe tej jednostki zostały podzielone na na-stępujące placówki:1) zajezdnię macierzystą dysponującą 200 samochodami,1 zajezdnię terenową o 50 samochodach,3 zajezdnie terenowe po 25 samochodów każda, związane z jedną za-jednią na 100 samochodów.Dla takiego układu zajezdni przyjąć należy następujący układ i zakres pracy stacji obsług:1) zajezdnia na 200 samochodów powinna mieć stację obsługi o pełnym zakresie obsługowo-naprawczym, opisaną szczegółowo w rozdziale 16; na rysunku 18.1 będzie to zajezdnia typu III;2) trzy zajezdnie po 100 samochodów będą miały stację obsługi o ogra­niczonym zakresie obsługowo-naprawczym, opisaną w rozdziale 17; na rysunku 18.1 będzie to zajezdnia typu II;zajezdnia na 50 samochodów będzie miała stację obsługi o ograniczo­nym zakresie obsługowo-naprawczym, wykonującą prace w własnym za­kresie w ok. 45% (zajezdnia typu II);zajezdnie terenowe na 25 samochodów o eksploatacyjnym zakresie ob­sługowo-naprawczym, które mogą wykonywać tylko proste nie wymaga­jące specjalnego wyposażenia prace obsługowe i naprawcze; ria rysunku 18.1 będą to zajezdnie typu I.

Comments

comments