Przebieg docierania samochodu

Docieranie samochodu jest okresem szczególnie ważnym w procesie użytkowania samochodu i z tego względu trzeba mu poświęcać dosta­tecznie dużo uwagi. Docieranie ma niemal decydujące znaczenie, gdy chodzi o okres międzynaprawczy samochodu. W okresie docierania części nowych zespołów i mechanizmów dopasowują się do siebie osta­tecznie, przy czym w znacznym stopniu wyeliminowane zostają skutki niedoskonałości obróbki powierzchni. W razie niewłaściwego przebiegu procesu docierania nie uzyskuje się wzajemnego dogładzania współpra­cujących ze sobą powierzchni części, a nawet jakość ich może się po­gorszyć. W takim przypadku intensywność zużywania się części w okre­sie późniejszej normalnej eksploatacji samochodu jest wydatnie zwięk­szona!, a tym samym zupełne ich zużycie następuje po stosunkowo krótszym przebiegu samochodu (rys. 1-3). Jak więc z powyższego wy­nika, sposób przeprowadzenia docierania ma ścisły związek z przebie­giem międzynaprawczym pojazdu. Niestety spotyka się często, zwła­szcza ze strony kierowców młodych i niedoświadczonych, lekceważe­nie tego tak ważnego zagadnienia.W okresie docierania ujawniają się wszelkie niedokładności i usterki montażu lub regulacji mechanizmów. Z tych względów podczas pierw­szych 1000 … 1500 km przebiegu samochód wymaga specjalnej opieki. Sposób docierania samochodu, jak i zasady jego obsługi w okresie docierania, określają zwykle odpowiednie przepisy fabryczne lub in­strukcje obsługi.Pracujące powierzchnie części najszybciej docierają się do siebie przy umiarkowanych naciskach powierzchniowych i średnich prędko­ściach poślizgu. Docierany mechanizm powinien zatem pracować z u-miarkowanym obciążeniem i ograniczoną prędkością obrotową lub inną prędkością ruchu części.Należy podkreślić, że w okresie docierania każdy mechanizm wyka­zuje skłonność do przegrzewania się i zacierania. Skłonność ta maleje w miarę coraz lepszego wzajemnego dogładzania się współpracujących powierzchni części. Przyczyną występowania skłonności do przegrze­wania się i zacierania jest w tym przypadku wytwarzanie się stosun­kowo znacznych ilości ciepła wskutek wzmożonego wzajemnego ściera­nia się niezupełnie jeszcze dopasowanych do siebie powierzchni współpracujących części. Z powodu zwiększania prędkości ruchu części lub nacisków, coraz gwałtowniej wzmaga się wydzielanie ciepła wsku­tek tarcia mechanicznego między współpracującymi częściami. Po­nieważ każdy układ smarowania lub chłodzenia może odprowadzić ciepło z ograniczoną intensywnością, w razie nadmiernego obciążenia docierany mechanizm bardzo łatwo przegrzewa się lub zaciera.Jak wynika z powyższego, w okresie docierania samochodu należy ograniczać:prędkość jazdy,obciążenie silnika,wykorzystywanie ładowności pojazdu.Ograniczanie prędkości jazdy. Dopuszczalne zakresy prędkości jazdy na poszczególnych biegach w okresie docierania podane są w odpo­wiednich instrukcjach opracowanych zwykle przez wytwórnię lub za­kład naprawczy (samochody po naprawie głównej). Prędkości te na ogół ograniczane są do 2lz prędkości maksymalnej.Samochód należy docierać w terenie możliwie płaskim, korzystając głównie z dróg o utwardzonej nawierzchni.Podczas jazdy w miarę możliwości należy utrzymywać zalecaną stałą prędkość ruchu. Zalecana prędkość jazdy zmienia się zależnie od etapu docierania. Jazda z prędkością mniejszą niż zalecana jest również nie­wskazana.Należy unikać docierania samochodu w mieście, gdzie stosunkowo często trzeba zmieniać prędkości jazdy, a tym samym niepodobna utrzymać jej w zalecanym zakresie. Ciągłe przyspieszanie i opóźnianie ruchu samochodu znacznie pogarsza warunki dogładzania się części i praktycznie biorąc uniemożliwia prawidłowe dotarcie pojazdu.Po przekroczeniu przebiegu około 1500 km w zasadzie wolno zwięk­szać prędkość pojazdu co każde 100 km o dalsze 5 km/h aż do pełnej prędkości maksymalnej.Ograniczanie obciążenia silnika. W pierwszym okresie docierania sa­mochodu, tj. do chwili przebycia przez pojazd pierwszych 500 km, sil­nik nie powinien rozwijać więcej niż 40 . .. 50°/o swej mocy maksy­malnej.Oceniając dopuszczalne obciążenie silnika należy brać pod uwagę:2.stan nawierzchni drogi, po której porusza się samochód,3.stromość i długość wzniesień (w terenie falistym),4.temperaturę otoczenia (np. ze względu na możliwość przegrzewania się silnika w okresie upałów),5.doświadczenie i umiejętności kierowcy.O przeciążeniu świadczą zwykle następujące objawy towarzyszące przegrzewaniu się silnika:gotowanie się wody w chłodnicy,zbyt wysoka temperatura oleju,spadek ciśnienia oleju.W okresie docierania silnika należy unikać całkowitego otwierania przepustnicy gaźnika, a zwłaszcza jazdy przez stosunkowo długie okre­sy czasu z całkowicie otwartą przepustnicą. Wówczas bowiem silnik pracuje z największym napełnieniem cylindrów (otrzymuje pełną ilość’ mieszanki) i rozwija największą moc użyteczną. W pierwszym okresie docierania przepustnicę powinno się otwierać jedynie do połowy (prak­tycznie około połowy skoku pedału przyspieszenia), a później do 3/4. Przepustnicę wolno otwierać całkowicie dopiero pod koniec okresu do­cierania silnika.Aby zapobiec przeciążeniu silnika w okresie docierania, do nie­dawna stosowano specjalną wkładkę dławiącą, zakładaną między rurę ssącą a gaźnik, tzw. dławik, który nawet w razie całkowitego otwarcia przepustnicy nie przepuszczał pełnej ilości mieszanki do cylindrów. Na­leży jednak pamiętać, że tego rodzaju wkładka nie zabezpiecza silnika przed nadmiernym wzrostem prędkości obrotowej wału korbowego w następujących przypadkach:podczas jazdy na niskim biegu,podczas jazdy z góry na biegu bezpośrednim,podczas pracy silnika bez obciążenia.Największą moc, którą silnik jest w stanie rozwinąć, można ograni­czyć w okresie docierania samochodu również przez odpowiednie usta­wienie regulatora dopuszczalnej szybkobieżności lub zastosowanie zde­rzaka ograniczającego otwarcie przepustnicy.W okresie docierania należy ponadto unikać jazdy w ciężkich wa­runkach terenowych, a więc np. jazdy po błocie, piasku itp. Wówczas bowiem występują duże opory ruchu samochodu i w celu pokonania ich silnik musi rozwijać dużą lub pełną moc. Silnik pracuje przy tym ze stale zmniejszającym się obciążeniem i przeważnie podczas jazdy na niskich biegach.Ograniczanie ładowności. W okresie docierania samochodu ładowność jego powinno się wykorzystywać co najwyżej w 50 … 60%. Docie­ranego samochodu nie wolno w ogóle używać do holowania innych po­jazdów lub ciągnięcia próżnych nawet przyczep.Dobry kierowca, dbający o powierzony mu samochód, nie powinien w ogóle dopuszczać do jego przeciążenia, czyli do przewożenia ładun­ków o ciężarze większym od jego dopuszczalnej ładowności. Jeżeli sa­mochód pracuje na złych drogach lub w terenie, obciążenie jego należy odpowiednio zmniejszyć. Jest to szczególnie ważne w okresie dociera­nia.Obsługa techniczna pojazdu w okresie docierania powinna być szcze­golnie staranna. Przeglądy okresowe (obsługi gwarancyjne) należy przeprowadzać ściśle w wyznaczonych terminach i bardzo skrupulatnie. Wszystkie niezbędne czynności w zakresie smarowania, regulacji i na­praw bieżących należy wykonywać bezzwłocznie. Dotyczy to zwłaszcza konieczności natychmiastowego regulowania niewłaściwych luzów i usuwania nieszczelności.W okresie docierania kierowca powinien:zwracać baczną uwagę na prawidłowość działania układów smaro­wania i chłodzenia silnika oraz sprawność instalacji elektrycznej pojazdu;możliwie często sprawdzać stan złączy śrubowych i w razie potrze­by dociągać nakrętki śrub głowicy cylindrów, rury ssącej i wyde­chowej, uchwytów, wieszaków resorów, kół, strzemion resorów itd.;możliwie często sprawdzać prawidłowość działania hamulców, sprzęgła, mechanizmu kierowniczego i układu zapłonowego;sprawdzać napięcie pasa napędu wentylatora.Prawidłowe dotarcie samochodu jest możliwe tylko pod warunkiem ścisłego przestrzegania fabrycznych wskazówek ujętych w instrukcji docierania, opracowanej z uwzględnieniem cech i właściwości kon­strukcyjnych danego typu pojazdu.Do najważniejszych czynności w ramach obsługi docieranego sa­mochodu należą wymiany oleju w silniku i innych zespołach oraz sma­rowanie mechanizmów *). W okresie docierania samochodu smary i ole­je, a zwłaszcza olej silnikowy, zużywają się stosunkowo szybko. Wszel­ka zwłoka w przeprowadzeniu wymiany zużytego oleju lub w smaro­waniu mechanizmów przyspiesza od razu szybkość zużywania się części i utrudnia ich prawidłowe wzajemne dopasowanie się. Terminy wy­miany oleju w okresie docierania podawane są w instrukcjach obsługi.W razie braku odpowiednich danych fabrycznych, w okresie docie­rania olej należy wymieniać w terminach podanych w tablicy 1.W okresie docierania trzeba stosować olej o mniejszej lepkości (np. zimowy), aby mógł łatwo przenikać przez bardzo małe w tym okresie szczeliny między poruszającymi się częściami mechanizmów. W okre­sie docierania wskazane jest dodawanie do oleju grafitu koloidalnego, a niekiedy stosowanie tzw. górnego smarowania.

Comments

comments