Przechowywanie samochodów

Samochody mogą być przechowywane na placach postojowych lub w ga­rażach. Zagrożenie pożarowe samochodów przechowywanych na placach postojowych może pochodzić z zewnątrz lub wewnątrz placu postojowe­go. Ze względu na konieczność wykorzystania miejsca ustawia się samo­chody zwykle blisko granic placu postojowego, a tym samym w pobliżu budynków lub ulic, co wiąże się z możliwością przeniesienia się pożaru z zewnątrz placu postojowego na stojące na nim samochody. Spowodowa­nie pożaru wewnątrz placu postojowego jest związane z możliwością za­prószenia ognia lub zapalenia się któregoś z samochodów wskutek jego uszkodzenia lub nieprawidłowej obsługi.Pożar na placu postojowym jest bardzo groźny ze względu na ciasne zwy­kle ustawienie samochodów i brak możliwości ich szybkiej ewakuacji, a także ze względu na zanieczyszczenie terenu postoju smarami i olejami. Podobnie zagrożone są pożarem samochody stojące w garażach, szczegól­nie gdy wykonuje się tam również jakieś prace naprawcze. Dodatkowe zagrożenie pożarowe w garażach stanowią wadliwe instalacje elektryczne i wentylacyjne.W celu uniknięcia zagrożenia pożarowego należy przestrzegać zasad użyt­kowania placów postojowych, a w szczególności:samochody należy ustawić w odległości 10 m od ulic, przejść lub tere­nów dostępnych dla osób z zewnątrz placu postojowego, podobnie mini­malna odległość 10 m powinna być zachowana przy ustawianiu koło bu­dynków o konstrukcji niepalnej. W stosunku do budynków wykonanych z materiałów palnych oraz magazynów minimalna odległość powinna wy­nosić 10 m,plac postojowy powinien mieć twardą, czystą nawierzchnię oraz ka­nały ściekowe,pracownicy placu postojowego powinni przestrzegać przepisów prze­ciwpożarowych. Niedozwolone jest podgrzewanie silników lub innych zes­połów otwartym płomieniem,samochody należy parkować przy zwolnionych hamulcach ręcznych, wyłączonych stacyjkach i wyjętych kluczykach ze stacyjek, zaś zapasowe klucze powinny być zgromadzone w jednym miejscu do tego przystosowa­nym (w przypadku konieczności ewakuacji), najlepiej w szafce oszklonej z oznaczonymi numerami dla każdego klucza,minimalna odległość między samochodami ustawionymi w jednym rzę­dzie powinna wynosić 1 m.Podobne zasady obowiązują przy użytkowaniu garaży z tym, że zwraca się szczególną uwagę na czystość (niedopuszczalne są zaolejone szmaty itp.) i wietrzenie pomieszczeń garażowych. W szczególności:niedozwolone jest przechowywanie paliw i innych płynów oraz przed­miotów łatwo palnych,instalacja elektryczna w garażu powinna być sprawna technicznie, lam­py oświetlające kanały muszą być gazoszczelne z siatką ochronną i pozba­wione włączników,—■ zabrania się napełniania pojazdów paliwem w garażach,— należy przestrzegać zasady ustawiania pojazdów zgodnie z założeniami konstruktora garażu (konieczność szybkiej ewakuacji).

Comments

comments