Przeciążenie silnika

Objawy. Termometr cieczy chłodzącej lub lampka kontrolna sygna­lizuje nadmierne podwyższenie się temperatury cieczy w głowicy cy­lindrów silnika lub w chłodnicy. Jeżeli kierowca nie reaguje, ciecz chło­dząca w chłodnicy zaczyna wrzeć. Wskutek podwyższenia się tempera­tury silnika z łożysk pompy wody wycieka smar.Przyczyny. Przegrzanie silnika i wrzenie cieczy chłodzącej są naj­częściej następstwem przeciążenia silnika. Podczas ruchu samochodu w trudnych warunkach (długie i strome wzniesienia, rozmiękły grunt, sypki piasek, głęboki śnieg), zwłaszcza jeżeli kierowca zamiast zwięk­szyć przełożenie w układzie napędowym niepotrzebnie wzbogaca mie-szankę (włącza zasysacz), silnik wydziela ilości ciepła, których układychłodzenia i smarowania nie są w stanie odprowadzić na zewnątrz(z uwagi na małe prędkości obrotowe wentylatora oraz wałków pomp —wody i oleju).Trzeba jednak mieć na uwadze, że ciecz chłodząca może wrzeć w chłodnicy również i z innych przyczyn, jak np. wskutek zerwania lub nadmiernego poślizgu pasa klinowego napędu wentylatora, nieprawi­dłowego ustawienia zapłonu, całkowitego zasłonięcia rdzenia chłodnicy pokrowcem lub żaluzją. Niemal każde niedomaganie przy­czyniające się do podwyższenia temperatury cieczy chłodzącej może stać się głównym powodem lub jedną z przyczyn przegrzewania się sil­nika.Naprawa. Jeżeli stwierdza się wrzenie cieczy chłodzącej w chłodnicy wskutek przeciążenia silnika, należy możliwie jak najszybciej zmniej­szyć obciążenie silnika. W tym celu można np. zatrzymać samochód i umożliwić przez pewien czas pracę silnika na biegu jałowym albozwiększyć przełożenie układu napędowego. W celu zwiększenia skutecz­ności chłodzenia silnika podczas dalszej jazdy można zdjąć osłonę sil­nika lub boczne oblachowanie (szczególnie w samochodzie ciężarowym). Jeżeli mimo wspomnianych środków silnik wykazuje nadal dużą skłon­ność do przegrzewania się, nie pozostaje nic innego, jak jechać dalej z przerwami, aby w ciągu krótkotrwałych postojów silnik pracując na biegu jałowym odpowiednio stygł. W omawianej sytuacji szczególnie ważne jest natychmiastowe uzupełnienie drobnych nawet ubytków cie­czy chłodzącej, powodowanych jej wrzeniem w chłodnicy. W trudnych warunkach pracy silnika należy zwiększyć 2 … 3 razy częstość smaro­wania łożysk pompy wody w stosunku do warunków normalnych.

Comments

comments