Przedwczesne zużywanie się oleju po wymianie

Objawy. Jako typowe objawy rozcieńczania się i przedwczesnego zużywania oleju w krótkim czasie po wymianie, występują zwykle:spadek ciśnienia oleju w układzie smarowania wskutek rozcieńcze­nia oleju przez wodę lub paliwo,zmniejszenie się lepkości oleju (często stwierdza się przy tym za­pach benzyny oraz widoczne sczernienie oleju).Przyczyny. Powolne stopniowe pogarszanie się jakości oleju silni­kowego w pracującym silniku jest objawem naturalnym i zjawiskiem nieuniknionym. Wskutek zanieczyszczeń mechanicznych (cząstki me­talu, piasek, pył), produktami utleniania (kwasy, żywice itp.) oraz roz­cieńczania ciężkimi frakcjami paliwa, olej ulega zmianom i stopniowo traci swoje właściwości smarne. Natomiast olej może zużywać się zbyt szybko po wymianie z najrozmaitszych przyczyn. Najpospolitsze z nich to błędy i zaniedbania w obsłudze silnika (brak troski o właściwy stan filtrów oleju — zamulone wkłady nie oczyszczają oleju).Jedną z przyczyn przedwczesnego zużywania się oleju jest długo­trwałe nagrzewanie zimnego silnika z przymkniętą przepustnica po­wietrza w gaźniku (z włączonym zasysaczem). Takie postępowanie kie-‘ rowcy jest lekkomyślne i błędne, Wówczas bowiem gaźnik wytwarza zbyt bogatą mieszankę, z której następnie wydziela się wewnątrz cy­lindrów ciekłe paliwo rozcieńczające olej. Ponadto ściekające paliwo zmywa warstewkę oleju z gładzi cylindrów, co gwałtownie przyspiesza jej zużycie, a także tłoków i ich pierścieni. Podobne skutki wywołuje nieprawidłowe działanie wtryskiwaczy w silnikach wysokoprężnych.Szybkie zużycie oleju silnikowego jest często następstwem zbyt dużej przepustowości dysz paliwa w gaźniku (patrz punkt 2.7.31) albo zbyt wysokiego poziomu paliwa w komorze pływakowej gaźnika (patrz punkt 2.7.25), lub też braku zapłonów w jednym z cylindrów (jeden z cylindrów nie pracuje). W przypadkach tych gaźnik wytwarza bo­wiem zbyt bogatą mieszankę.Powodem szybkiego czernienia oleju po wymianie jest również zły stan techniczny silnika (zwłaszcza nadmierne zużycie gładzi cylindrów i pierścieni tłokowych). Wynika to z intensywnych przedmuchów go­rących spalin do skrzyni korbowej, działających niszcząco na olej (patrz punkt 1.6.8).Naprawa. Zużyty (rozcieńczony paliwem) olej trzeba całkowicie wy­mienić. Olej należy wymieniać bezpośrednio po zatrzymaniu silnika,kiedy silnik jest jeszcze nagrzany. Wymieniając olej w układzie smaro­wania silnika trzeba jednocześnie oczyścić osadnik filtru oleju i prze­myć lub wymienić wkłady filtrujące (patrz punkt 1.6.8). Podczas nalewania oleju należy zwracać uwagę, aby nie oblać z zewnątrz silnika, a zwłaszcza rury wydechowej. Pociągato bowiem za sobą niepotrzebne straty kosztownego oleju oraz zanieczyszcza z zewnątrz silnik, ułatwiając osiadanie pyłu, błota itp. Co więcej, po rozgrzaniu silnika olej spieka się wydzielając nieprzyjemnyswąd.Wskazania. Jak w punkcie 2.5.1, a ponadto ścisłe przestrzeganie terminów wymiany oleju i wkładów filtrujących.

Comments

comments