Przyczyny pogarszania się stanu technicznego samochodu

Pogarszanie się stanu technicznego prawidłowo użytkowanego sa­mochodu jest zjawiskiem normalnym i nieuniknionym. Słuszne wydaje się przeto ogólne omówienie przyczyn pogarszania się stanu techniczne­go poszczególnych zespołów i mechanizmów, co z jednej strony pozwoli na uniknięcie błędnych lub niewłaściwych poczynań sprzyjających przyspieszonemu procesowi zużycia, z drugiej natomiast ułatwi dalsze rozpatrywanie uszkodzeń i niedomagań samochodu, a także zrozumie­nie ich przyczyn.Najważniejsze czynniki powodujące pogarszanie stanu technicznego pojazdu, to:2.normalne zużycie części,3.nieprawidłowy sposób przeprowadzenia docierania nowego lub na­prawionego samochodu,4.niewłaściwe warunki użytkowania.Wpływ każdego z wymienionych czynników na pogarszanie się stanutechnicznego samochodu zasługuje na bliższe omówienie. Zrozumienie’ tych zagadnień umożliwi bowiem ustalenie i przyswojenie podstawo­wych zasad racjonalnego użytkowania i utrzymania pojazdu samocho­dowego.

Comments

comments