Przygotowanie pojazdu samochodowego do pracy

W zależności od rodzaju pracy przewozowej pojazdy samochodowe wy­magają odpowiedniego przygotowania do pracy. Dlatego każdy zakład lub przedsiębiorstwo’ transportu samochodowego musi dysponować własnym zapleczem technicznym, czyli mieć własną zajezdnię co najmniej klasy III, albo nawet kilka zajezdni o różnym zakresie prac.Eksploatację pojazdu samochodowego można podzielić na dwa cykle: cykl pracy pojazdu i cykl przygotowania pojazdu do pracy.Cykl pracy pojazdu samochodowego poza zajezdnią ma swój podstawowy dokument w postaci karty drogowej. Cykl przygotowania pojazdu do pra­cy w zajezdni ma swój podstawowy dokument w postaci karty technicznej lub zlecenia technicznego, które służą do ewidencji czynności wykony­wanych przy pojeździe w zajezdni. Obsługi techniczne codzienne i okre­sowe pojazdów samochodowych zalicza się do grupy czynności mających na celu przygotowanie pojazdu do pracy. Natomiast naprawy bieżące są fwykonywane w tym zakresie tylko wówczas, gdy zostanie stwierdzone niedomaganie pojazdu w czasie przeglądu lub eksploatacji. W czasie wyznaczonej obsługi technicznej stacja obsługi sprawdza stan techniczny pojazdu, usuwa bez zgłoszenia wszystkie zauważone usterki, realizuje w pełni przyjęty planowy system obsługowo-naprawczy. Czynności obsługowo-naprawcze, które przypadają do wykonania stacjom obsługi w zajezdniach, można sprowadzić do następujących grup czynności:obsługa codzienna, ponieważ nawet w przypadku wykonania jej przez kierowcę, przy obsłudze technicznej czynności obsługi codziennej muszą być powtórzone przez stację obsługi,obsługi techniczne okresowe w tym obsługi okresu docierania,obsługi sezonowe,wymiana olejów,naprawy bieżące.Ponadto do zakresu prac stacji obsługi mogą należeć:naprawy główne i awaryjne, jeśli nie można ich zlokalizować w zakła­dach naprawczych,prace pośrednioprodukcyjne,prace gospodarcze i wydziałowe.

Comments

comments