Przyrządy do badania wyposażenia elektrycznego

Przenośna kaseta probiercza jest to zespół przyrządów umożliwiających badanie podzespołów osprzętu elektrycznego silnika, zarówno bezpośrednio w samochodzie, jak i po ich odłączeniu i wy­budowaniu (źródło prądu stanowi wówczas pomocniczy akumulatorwarsztatowy). Wszystkie przyrządy pomiarowe i kontrolne (woltomierz, amperomierz, przełącznik zakresu napięć i iskiernik oraz wyłączniki, zaciski itp.) umieszczone są na płycie głównej wbudowanej w skrzynkę. Po założeniu pokrywy, w: której mieszczą się przewody, całość tworzy łatwą do przenoszenia skrzynkę, zaopatrzoną w uchwyt.Stanowisko do badania osprzętu elektrycznego składa się z pełnego zestawu przyrządów do badania prądnic, rozruszników, roz­dzielaczy, regulatorów prądnic, cewek zapłonowych itd. Urządzenia stanowiska z reguły wyposażone są w odpowiedni napęd umożliwiający bezstopniowe regulowanie prędkości obrotowych wałków badanych podzespołów elektrycznych. Dodatkowe wyposażenie stanowią zwykle: amperomierz i woltomierz, obrotomierz, iskierniki oraz uchwyty do mocowania prądnic, rozruszników i rozdzielaczy, pompa ssąca do spraw­dzania podciśnieniowych regulatorów wyprzedzenia zapłonu i inne urządzenia pomocnicze (w tym również i akumulator).Urządzenia do badania prądnic, regulatorów prądu i rozruszników umożliwiają sprawdzenie wszystkich ich właściwości (pa­rametrów) charakteryzujących stan techniczny. Urządzenie umożliwia zwykle bezstopniową regulację prędkości obrotowej wałka napędowego w granicach od 500 do 5000 obr/min.Przyrząd neonowy do ustawiania zapłonu jest to lampka neonowa działająca jako stroboskop, która rzuca snop światła na wie­niec koła zamachowego (lub koła pasowego) podczas pracy silnika tylko w okresach iskrzenia świecy zapłonowej, np. w pierwszym cylindrze (jedynie w chwilach rozwierania styków przerywacza). Wysyłane przez lampę neonową impulsy świetlne stwarzają wrażenie, że obserwowanyznak na wirującym kole zamachowym jest nieruchomy lub przesuwa się (podczas przyspieszania lub zwalniania biegu silnika), co bardzo ułatwia ustawianie zapłonu.Przyrząd do badania kondensatorów umożliwia ocenę przydatności kondensatorów do pracy w układzie zapłonowym przez wy­znaczanie najbardziej istotnych właściwości badanego kondensatora, a mianowicie: pojemności (0,1 do 1 u-F), oporności izolacji i oporności przejścia (połączeń między folią kondensatora a przewodem wyjścio-Przyrząd do sprawdzania świec zapłonowych umożliwia oczyszczenie elektrod świecy zapłonowej przez piaskowanie oraz skon­trolowanie działania świecy (iskrzenia) pod ciśnieniem (powietrze sprężone do 8 … 10 kG/cm2), czyli w warunkach możliwie zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy. Urządzenie do czyszczenia świec za­płonowych osadzone jest od wewnątrz na pokrywie przyrządu, w środ­kowej części obudowy. Komora do sprawdzania świec pod ciśnieniem z manometrem i kontrolnymi wziernikami znajduje się na górnej części pokrywy. Część elektryczna (cewka indukcyjna, kondensator, przery­wacz) mieści się w dolnej części obudowy, do której dostęp możliwy jest po zdjęciu dna przyrządu. Sprężone powietrze dopro­wadza się z zewnątrz (np. z instalacji lub ze sprężarki). Czyszczenie świecy zapłonowej trwa 8… 10 s przy zużyciu 100 l/min powietrza. Ciężar przyrządu około 12 kG.Przyrząd do sprawdzania tworników umożliwia sprawdzenie uzwoje­nia twomika prądnicy lub wirnika rozrusznika na przebicie. W uzwoje­niach najczęściej stwierdza się następujące niedomagania:przerwanie uzwojenia lub połączenia uzwojenia z komutatorem,przebicie uzwojenia do rdzenia twomika,przebicie wewnętrzne (między sąsiednimi zwojami) lub zwarcie między płytkami komutatora.Podstawę przyrządu stanowi transformator mający jedynie pierwotne uzwojenie, przy czym rdzeń transformatora nie jest zamknięty. Końce rdzenia mają kształt klinów wystających ponad pokrywę przyrządu, co umożliwia ułożenie na nich sprawdzanego twornika. Przyrząd wyposażony jest często w lampkę kontrolną, a niekiedy w miliamperomierz. Stan uzwojeń ocenia się wówczas na podstawie jego wskazań (natężenia prądu płynącego w sprawdzanych kolejno obwo­dach kontrolnych). Pomiar polega na kolejnym dotykaniu płytek ko­mutatora sworzniami kontrolnymi włączonymi w obwód miliamperomierza.Woltomierz widełkowy służy do określania stanu nała­dowania akumulatora przez pomiar napięcia na sworzniach bieguno­wych poszczególnych ogniw pod obciążeniem. Pomiary woltomierzami widełkowymi nie są dostatecznie dokładne, ponieważ pochodzą one z różnych wytwórni i mają rozmaite oporności obciążające. Ponadto chcąc otrzymać porównywalne wyniki pomiarów należałoby obciążać podczas sprawdzania akumulator o mniejszej pojemności w mniejszym stopniu niż akumulator o dużej pojemności.Dodać trzeba, że jeżeli stan akumulatora jest prawidłowy, to napię­cie każdego ogniwa w ciągu 5 s (okres pomiaru) nie powinno zmieniaćsię, przy czym napięcia poszczególnych ogniw nie powinny różnić się od siebie więcej niż 0,1 V.Areometr służy do kontroli sta­nu naładowania akumulatora przez wyzna­czanie gęstości elektrolitu w ogniwach. Are­ometr może mieć podziałówkę gęstości, cięża­ru właściwego lub stężenia elektrolitu, naj­częściej areometr wyskalowany jest w G/cm3. Przyrząd taki składa się ze szklanego cylin­dra z gruszką gumową i końcówki z rurką do zasysania elektrolitu oraz właściwego areometru (szklanego lub celuloidowego). Nie­które areometry są wyposażone w termome­try o podwójnej podziałówce, np. lewej — temperatur i prawej — poprawek ciężaru właściwego elektrolitu (poprawka wskazań areometru).Optyczny przyrząd do sprawdzania i regu­lacji świateł samochodu, którego schemat po­kazano, umożliwia szybką regulację ustawienia reflektorów oraz pomiar siły światła. Przyrząd składa się z urządzenia optycznego (soczewka skupiająca) umocowa­nego w ramie, ekranu i podstawy. Położenie ekranu można regulować. Sworzeń ustalający umożliwia ustawienie przyrządu we właściwej odległości od samo­chodu. Przyrząd ustawia się przed reflektorem w ten sposób, aby jego oś była przedłużeniem osi lampy, a sworzeń opiera się o przednie koła pojazdu. Następnie reguluje się ustawienie reflektora. Wskazania rnili-amperomierza powinny przy tym odpowiadać nominalnej wielkości siły światła danej lampy.

Comments

comments