Przyrządy i narzędzia

Przyrządy i narzędzia potrzebne na stanowiskach stacji obsługi o pełnym zakresie dzielimy na:przyrządy i narzędzia uniwersalne (osobiste),przyrządy i narzędzia specjalne.Przyrządy i narzędzia uniwersalne przekazywane są do wyłącznej dyspozycji danego pracownika, natomiast przyrządy i narzędzia spec­jalne używane są przez wszystkich pracowników zespołu stacji obsługi lub grupy (brygady).Do zestawu przyrządów i narzędzi osobistych zaliczyć należy różnego ro­dzaju klucze, młotki, cęgi, przecinaki, przebijaki, wkrętaki, skrobaki, suw­miarki itp. Wyposażenie takiego zestawu zależeć powinno od specjalno­ści danego pracownika oraz od dokładności i zakresu wykonywanej pracy. Rodzaj przyrządów i narzędzi specjalnych, ogólnego użytku określać po­winno opracowanie technędogiczne, a ich liczbę ustala się podczas organi­zowania danego stanowiska i podaje w zestawieniu wyposażenia. Przyrządy i narzędzia specjalne służą wyłącznie do obsługi technicznej i naprawy samochodu jednej marki, a nawet jednego typu. Konstruowanie i wytwarzanie przyrządów i narzędzi specjalnych należy do fabryki produkującej daną markę lub typ pojazdu samochodowego. Fabryka powinna zaopatrzyć w nie użytkowników samochodów bezpośre­dnio lub zlecić to zaopatrzenie firmom handlowym. W zależności od wa­runków narzędzia te kwalifikują się do użytku osobistego lub ogólnego. Asortyment przyrządów i narzędzi przewidziany dla każdego stanowiska stacji obsługi i napraw bieżących obejmuje zwykle również przyrządy i na­rzędzia elektryczne oraz pneumatyczne. Niektóre z nich powinny być wy­korzystywane w stacji obsługi w sposób bardziej wszechstronny. Przykła­dowo wiertarki elektryczne ręczne mogą być używane do pracy zarówno przy pojazdach samochodowych, jak również, zamocowane w odpowied­nich uchwytach na podstawach, mogą służyć jako wiertarki stołowe (rys. 13.14).Do podobnych narzędzi specjalnych należy wkrętak pneumatyczny, ude­rzeniowy (rys. 13.15) oraz. szlifierka pneumatyczna (rys. 13.16). Na sta­nowisku smarowniczym przydatny jest zestaw narzędzi smarowniczych (rys. 13.17).Prawidłowa organizacja pracy wymaga wyposażenia stanowisk stacji ob­sługi i napraw bieżących o pełnym zakresie w urządzenia, przyrządy, na­rzędzia i materiały, używane stale do wykonywania określonych czyn­ności obsługowych lub naprawczych. Od należytego wyposażenia stano­wiska we wszystkie urządzenia i narzędzia zależy w dużym stopniu wy­dajność i jakość pracy. Zwłaszcza czas tracony na pobieranie, a często i na poszukiwanie odpowiedniego narzędzia pracy, jest bardzo duży w sto­sunku do czasu wykonywania pracy, co powoduje znaczne straty mate­rialne, zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla danego pracownika.Nie mniej ważny jest sposób zagospodarowania przyrządów i narzędzi na danym stanowisku pracy. Narzędzia i przyrządy powinny być umieszczone w miejscach widocznych i łatwo dostępnych.Niektóre przyrządy i narzędzia są precyzyjne i bardzo drogie. Jedne mogą być umieszczane w zasobnikach lub na podstawach, inne wymagają za­wieszenia na tablicach, precyzyjne i drogie natomiast przechowywać na-lży w szafach lub w gablotach. Na podstawach umieszcza się zwykle przy­rządy, które ze względu na kształt i ciężar nie mogą być zawieszane na tablicach.Stosowanie tablic do zawieszania narzędzi na stanowiskach pracy sta­cji obsługi ma następujące zalety:przyrządy i narzędzia znajdują się blisko stanowisk pracy,są widoczne dla pracujących i łatwo dostępne,łatwa jest kontrola ich stanu i liczby,nie zabierają dużo miejsca,oszczędza się czas na ich pobieranie i zwrot,podnosi się dyscyplina porządkowa pracy.’Tablice na narzędzia i przyrządy są wykonane zwykle z desek podłogo­wych, z płyt sklejanych lub pilśniowych o grubości co najmniej 20 mm i wzmocnionych od tyłu listwami (rys. 13.18). Wystające dolne końce listewsłużą jako oparcie. Krawędzie przedniej strony tablicy obite są listwą, zwykle o wymiarach 50X15 mm. Maluje się je czarną farbą olejną, a część frontową ponadto czarnym lakierem, który po wyschnięciu nadaje powie­rzchni połysk. Przyrządy i narzędzia zawiesza się na tablicy przy użyciu odpowiednich haczyków i zaczepów odpowiednio do kształtu zawieszone­go przedmiotu. Dla każdego zawieszonego przedmiotu należy wykonać bia­łą farbą olejną obrys o szerokości 2-H3 mm. Wskazane jest również umie­szczenie pod każdym zawieszonym narzędziem lub przyrządem tabliczki znamionowej. Tablice z zawieszonymi na niej przyrządami i narzędziami pokazuje rysunek 13.19.Wszystkie tablice powinny mieć jednakową wysokość ok. 1,8 m łącznie z oparciem. Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni podłogi po­winna wynosić 15-^-20 cm. Długość tablicy może być różna, zależnie od wielkości i liczby przedmiotów, które należy zawiesić na tablicach. Tablice przytwierdza się do ściany hakami lub przymocowuje do odpowiednich słupów bądź wsporników. Zawieszone na tablicach albo poustawiane na od­powiednich podstawach przyrządy i narzędzia powinny być utrzymywane w należytym stanie, ponieważ w dużym stopniu przyczyniają się do este­tycznego wyglądu stanowiska. Przedmioty nie pokryte fabrycznie war­stwą antykorozyjną powinny być pomalowane farbą olejną o barwie do­brze kontrastującej z czarną tablicą.Precyzyjne narzędzia pomiarowo-kontrolne oraz narzędzia do precyzyjnej obróbki, których nie można zawieszać na tablicach, należy przechowywać w szafkach drewnianych lub metalowych (rys. 13.20). Podczas pracy drzwi­czki przednie i górne powinny być otwarte i cała zawartość szafki wido­czna.Pomocniczym urządzeniem, w które stanowisko robocze powinno być wy­posażone, jest szafka na normalia (rys. 13.21). Potrzebna jest ona na części drobne, jak nakrętki, podkładki, zawleczki itp., które pobiera odpowie­dzialny pracownik na stanowisku okresowo, np. co tydzień w liczbach od­powiadających zapotrzebowaniu.Do utrzymania porządku na stanowisku obsługowo-naprawczym przyczy­nia się określenie granic stanowiska przez wymalowanie na podłodze farbą olejną lub wyłożenie płytkami obrysu stanowiska. Wszystkie przedmioty należące do naprawianego samochodu powinny być układane w granicach zakreślonych pasami. Wyjątek stanowić mogą koła ogumione samochodu, które w przypadku stosowania zasobników umieszcza się w przejściu mię-dzy samochodami. Stosowanie zasobników do kół wymaga jednak więk­szej odległości między samochodami.W stacji obsługi samochodów stosuje się, tam gdzie są potrzebne, stoły ślusarskie z szufladami. Stół jednoosobowy ma długość 1,4 m, a dwuoso­bowy 2,1 m (rys. 13.22a i b). Stoły mogą być drewniane lub o nogach me-talowych, albo całe metalowe (rys. 13.23). Wierzch stołu powinien być pokryty blachą ocynkowaną, przykrytą od przodu krawężnikiem z kąto­wnika cienkościennego. Z tyłu powinna być zamocowana ścianka pionowa drewniana lub metalowa, na wysokość 80-H100 mm, zabezpieczająca przed spadaniem przedmiotów znajdujących się na stole. Na stanowisku nie mo­gą się znajdować żadne odpadki ani zużyte części oraz zbędne przedmioty. Dlatego też lepiej nie stosować półek pod stołem.Rodzaj i liczba stołów zależą od układu stanowisk obsługowo-napraw-czych. Normalnie przyjmuje się jeden stół dwuosobowy na dwa stanowiska. W przypadku nieparzystej liczby stanowisk, jedno stanowisko będzie mia­ło stół jednoosobowy. Liczba szuflad w stołach jest wystarczająca, ponie­waż na stanowisku pracuje normalnie jeden monter z dwoma pomocnika­mi i tylko on otrzymuje zestaw narzędzi potrzebnych na stanowisku.Zatrudnieni na stanowisku monter i jego pomocnicy znają konstrukcję sa­mochodu i technologię wyznaczonych im prac. Przystępując do wyko­nania zadania monter powinien wiedzieć, jakie przyrządy i narzędzia będą potrzebne. Do przenoszenia pobranych narzędzi służyć może skrzynka na­rzędziowa, drewniana lub metalowa (rys. 13.24) o wymiarach 500X250 mm, z jedną lub dwiema przegródkami wewnątrz i uchwytem. Po wykonaniu zadania odnosi się w skrzynce pobrane narzędzia i odkłada w miejscu dla nich ustalonym.

Comments

comments