Przyrządy pomiarowe i pomocnicze

Przymiary przesuwkowe (suwmiarki) umożliwiają przeprowadzenie pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych. W zależności od przeznacze­nia i stopnia dokładności pomiaru suwmiarki dzielimy na:zwykłe z dokładnością pomiaru do 0,1 mm, jedno- i dwustronne oraz dwustronne z głębokościomierzem;z dokładnością pomiaru do 0,02 mm, jedno- i dwustronne z głębo­kościomierzem (do 0,05 mm),specjalne: wysokościomierze, głębokościomierze i do kół zębatych z przyjętą w większości przypadków dokładnością do 0,02 mm.Dokładność pomiaru suwmiarki osiąga się dzięki zastosowaniu noniusza umożliwiającego odczytywanie części podziałki nanie­sionej na prowadnicę suwmiarki (noniuszem nazywamy dodatkową po-działkę naniesioną na suwaku).Mikrometry. Działanie przyrządów mikrometrycznych oparte jest na zasadzie śruby zapewniającej odczyt wyniku pomiaru w zależności od kąta jej obrotu. W zależności od przeznaczenia dzielimy mikrometry na warsztatowe do pomiarów zewnętrznych, wewnętrzne (do pomiarów średnic otworów — średnicówki mikrometryczne), do gwintów i specjalne. W kabłąk mikrometru wprasowane jest kowa-Czujnik zegarowy o zakresie mierniczym 0 … 10 mm i działce elementarnej 0,01 mm służy do pomiarów niewielkich różnic między wymiarem rzeczywistym przedmiotu a miarą wzorca, a także do sprawdzania równoległości płaszczyzn przedmiotów, sprawdzania cylindryczności, owalności, stożkowatości, „bicia” wałów, osi, kół, roz­taczanych ctworów itp. Ponadto czujnik stanowi bardzo często część składową specjalnych przyrządów pomiarowych, np. do sprawdzania śrub, kół zębatych itp.Czujnik wyposażony jest w mechanizm zębaty stanowiący przeło­żenie między trzpieniem mierniczym i wskazówką oraz wskazówki i po-działówki wskazujące w milimetrach i setnych częściach milimetra przesuw trzpienia mierniczego. Przyrząd ma dwie tarcze z podziałów-kami: ruchomą i nieruchomą.Mikrometry czujnikowe stanowią powiązanie normalnego mikrometru z dźwigniowym mechanizmem czujnika. Mikrometr czuj­nikowy może służyć zarówno do pomiarów bezwzględnych, jak i względnych.Srednicówka zegarowa (czujnikowa) stosowana jest przede wszystkim do mierzenia oraz sprawdzania średnic cylindrów i łożysk. W praktyce spotyka się średnicówki o najrozmaitszych wykonaniach. Jedną z typo­wych średnicówek pokazano na rysunku 1-113. Wyróżnia się ona tym, że obok czujnika ma śrubę mikrometryczną oraz urządzenie do samo­czynnego ustawiania się na średnicy cylindra. Srednicówka taka może być użyta jako sprawdzian do pomiarów oraz jako przyrząd pomiarowy do pomiarów bezwzględnych. Dokładność pomiaru ± 0,01 mm.Srednicówka pokazana na rysunku 1-114 służy do sprawdzania średnic łożysk ślizgowych w zakresie 35 … 100 mm. Umożliwia ona kontrolę średnic otworów podczas ich obróbki, bez konieczności zdejmo­wania przedmiotu z uchwytu obrabiarki.Klucz dynamometryczny (pokrętka) umożliwia równomierne dociąga­nie nakrętek lub śrub określonym momentem obrotowym. Wśród najrozmaitszych kluczy dynamometrycznych można wyróżnić ogólnie dwie odmiany:klucz wyłączający się samoczynnie po osiągnięciu ustawionego mo­mentu obrotowego (docisku nakrętki);klucz ze wskaźnikiem chwilowego momentu obrotowego działają-cego na śrubę; obserwowanie ruchu wskazówki umożliwia kontro­lowanie prawidłowości dociągania nakrętki lub śruby. Ciśnieniomierz do ogumienia służy do sprawdzania ciśnienia powie­trza w dętkach lub oponach bezdętkowych. Najbardziej rozpowszech­nione i najwygodniejsze w użyciu są ciśnieniomierze sprężynowe. Ciśnieniomierz zegarowy działa dzięki sprężystości rurki wy­giętej w kształcie łuku (tzw. rurki Bourdona). Pod wpływem ciśnienia powietrza rurka prostuje się i w miarę spadku ciśnienia wraca do pierwotnego kształtu. Jeden koniec rurki umocowany jest do łącznika, a drugi (przez wycinek zębaty) połączony ze wskazówką.

Comments

comments