Przywieszka zespołu

Pożytecznym dokumentem stosowanym w stacjach obsługi jest przy­wieszka zespołu i to niezależnie od tego, czy stosuje się system wy­miany zespołów i podzespołów. Przywieszka, której treść jest podana w ta­blicy 5.9, informuje, kto naprawiał zespół i kto za tę naprawę jest odpo­wiedzialny.Monter brygady obsługowej lub naprawczej po wymontowaniu niespraw­nego zespołu przymocowuje do niego przywieszkę, na której wpisuje naz­wę zespołu, markę i typ pojazdu i wypełnia rubrykę „wymontowano”. Po wykonaniu pracy brygadzista wypełnia 2 stronę przywieszki, stwierdzając swoim podpisem sprawność, a następnie przekazuje zespół do magazynu wraz z przywieszka.Przywieszka jest przymocowana do zespołu przez cały czas naprawy oraz w magazynie, aż do chwili ponownego zamontowania na pojazd. Brygada pobierająca zespół wpisuje odpowiednie dane w rubryce „zamontowano”. Przywieszka pozostaje u brygadzisty, który po zakończeniu zmiany prze­kazuje ją do podręcznego magazynu zespołów. Magazyn podręczny prze­chowuje przywieszki, według kolejności zamontowania, jako dowody obro­tu magazynowego.W przypadku zakwalifikowania zespołu na złom, brygadzista brygady na­prawczej wpisuje na 2 stronie przywieszki numer rejestru, adnotację „złom” i stwierdza podpisem prawidłowość kwalifkacji. Przywieszka ta zo­staje dołączona do dowodu RW na nowy zespół pobrany na miejsce zło­mowanego i pozostaje w magazynie głównym. Po skontrolowaniu działa­nia nowego zespołu brygadzista przytwierdza nową przywieszkę, wpisuje na 2 stronie słowo „nowy” i podpisem stwierdza jego sprawność. Jeżeli jest stosowany magazynowy obrót zespołami, w którym zespoły i podzespoły zdawane są do magazynu głównego za dowodami ZW, wtedy brygady naprawcze pracują na zlecenie magazynu, a naprawy zespołów i podzespołów są traktowane jako produkcja na magazyn. Koszty każ­dego zlecenia są rozliczane oddzielnie, co wymaga oddzielnej książki zle­ceń magazynowych, kart pracy z przepracowanymi godzinami i zarob­kiem, wpisywania na dowodach RW numeru zlecenia.Przy stosowaniu rozliczeniowego systemu obrotu zespołami, koszt napra­wy zespołów wliczany jest bezpośrednio w koszty napraw bieżących i nie ma potrzeby rozliczania go na poszczególne zespoły. Mistrz brygad napra­wczych prowadzi’jedynie rejestr naprawianych zespołów. Przywieszka, z której wpisuje się odpowiednie dane do rejestru, ułatwia to zadanie.

Comments

comments