Rama

Połączenie ramy samochodu z osią, mostami napędowymi lub bezpośrednio z kołami zapewniają odpowiednio dobrane elementy ustalające i sprężyste. Najczęściej połączenia takie wykonane są w po­staci resorów piórowych lub sprężyn śrubowych. Resory mają możli­wość znacznego odkształcania sprężystego, odpowiednio do obciążenia i warunków ruchu samochodu. Długotrwałe, wolno zanikające kołysa­nia kadłuba samochodu, wywoływane wskutek odkształcania się spręży­stych elementów zawieszenia, są przeważnie tłumione przez specjalne urządzenia zwane amortyzatorami. W celu ograniczenia bocznych po­chyleń nadwozia podczas zakręcania samochodu, w zawieszeniu wbu­dowane są często tzw. stabilizatory.Zawieszenie samochodu może być wykonane jako zależne lub nieza­leżne. Jeżeli zawieszenie jest zależne, koła pojazdu są sztywno związane z osią lub mostem napędowym, podwieszonym na resorach. W takim rozwiązaniu konstrukcyjnym położenie jednego koła wpływa na położenie drugiego (stąd nazwa — zawieszenie zależne).Zawieszenie niezależne odznacza się tym, że każde z kół jest oddziel­nie związane z ramą lub nadwoziem, a położenie jednego koła w za­sadzie nie zależy od położenia drugiego koła. W niezależ­nym zawieszeniu stosuje się zwykle zamiast resorów piórowych lżejszeod nich sprężyny śrubowe. Nie wymagają one specjalnej obsługi i rzadko pękają.Samochody osobowe mają często niezależne zawieszenie kół przed­nich i zależne zawieszenie kół tylnych.Często zadania elementu sprężystego spełnia tzw. drążek skrętny, wbudowany poprzecznie lub podłużnie do kierunku ruchu samochodu. Ostatnio szybko rozpowszechniają się zawieszenia pneuma­tyczne, zwłaszcza w samochodach ciężarowych i autobusach (np. GMC, DAF, YIBERTI, BUSSING i inne). Są to zawieszenia, w których zada-nia elementów sprężystych spełniają elastyczne poduszki powietrzne. Niekiedy stosowane są zawieszenia pneumatyczno-hydrauliczne.

Comments

comments