Regulacja silnika

Regulacja silnika decyduje o sprawnej pracy silnika. Pracownik powinien być poinstruowany o następującym zakresie i przebiegu tej operacji. Na­leży do niej:sprawdzenie wielkości ciśnienia sprężania,sprawdzenie świec, ,sprawdzenie akumulatora — stopień naładowania,sprawdzenie styków przerywacza — stan i ustawienie,sprawdzenie ustawienia zapłonu,sprawdzenie zaworów — regulacja luzu,sprawdzenie gaźnika — regulacja działania na pracującym silniku. Do wykonania zabiegów wyszczególnionych w punktach 2—7 można przy­stąpić tylko wtedy, kiedy jest wiadomo, że ciśnienie sprężania w poszcze­gólnych cylindrach odpowiada normom podanym w instrukcji fabrycznej. Jeśli ciśnienie sprężania jest niższe od norm fabrycznych lub występują znaczne różnice w wielkości ciśnienia między poszczególnymi cylindrami, regulacji wykonywać nie należy, gdyż nie poprawi ona warunków pracy silnika. Sprawdza się ciśnienie sprężenia w cylindrach bez względu na to czy była zdejmowana głowica, czy też nie. Regulację silnika należy pro-wadzić w oparciu o schemat podany na rysunku 21.28 przedstawiający kolejność wykonywania poszczególnych zabiegów, których wynikiem koń­cowym jest regulacja gaźnika.Ponieważ operacja regulacji silnika wymaga odwoływania się do fabry­cznej instrukcji i warunków technicznych jest wskazane, aby na stano­wisku wykonywania regulacji silnika, niezależnie od przeprowadzonego instruktażu były wywieszone na stanowisku obsługi w odpowiednio dużym formacie tablice podające kolejność wykonywania zabiegu, treść, warun­ki techniczne wykonania i rysunki. Niektóre zabiegi mogą być przed za­montowaniem silnika wykonane na innych stanowiskach, wówczas pod­zespoły i części powinny być zaopatrzone w odpowiednie przywieszki, o-kreślające zakres wykonywanych prac, zarówno montażowych, jak i re­gulacyjnych.Podane przykłady prawidłowej obsługi technicznej nie wyczerpują całego zakresu prac obsługowych, które mogą i powinny być wykonywane nawet w małych stacjach obsługi. Przykłady te jednak powinny przekonać każ­dego, jak ważną sprawą jest instruktaż technologiczny pracowników i pod­noszenie kwalifikacji w zakresie powierzanych im prac. Tylko dobre wy­szkolenie personelu gwarantuje pełne wykonanie obsług i zapewnia odpo­wiednio długi okres użytkowania oraz zabezpiecza przed przedwczesnymi naprawami i przed niesprawnością pojazdów.

Comments

comments