Rodzaje zajezdni samochodowych

Zajezdnie samochodowe, w zależności od zakresu funkcji jakie mają wy­konywać, można podzielić na trzy, a właściwie cztery klasy:przedstawiono na rysunku 4.1. Kółkami nie wypełnionymi zaznaczono te programy wykonawcze, które mogą, ale w zasadzie nie powinny, wystę­pować w danej klasie zajezdni.Zakres pracy poszczególnych zajezdni jest ustalany w zależności od liczby pojazdów samochodowych w zajezdni. Zakres programowy zajezdni, usta­lany w zależności od liczby stacjonowanych pojazdów samochodowych, przedstawiono na rysunku 4.2.Z typowych projektów zajezdni, opracowanych przez Główne Biuro Stu­diów i.Projektów Zaplecza Technicznego Motoryzacji w Warszawie, po­dajemy przykładowo plan zagospodarowania działki:zajezdni samochodowej eksploatacyjnej, o ograniczonym zakresie ob­sługi technicznej dla 65 pojazdów samochodowych przedstawiony na ry­sunku 4.3; rzut parteru i piętra budynku stacji obsługi w takiej zajezdni samochodowej jest podany na rysunku 4.4.zajezdni samochodowej o ograniczonym zakresie obsługowo-napraw-czym dla 150 pojazdów przedstawiony na rysunku 4.5.Rzut parteru i piętra budynku takiej zajezdni o ograniczonym zakresie obsługowo-naprawczym, dla 150 pojazdów samochodowych, podano na ry­sunku 4.6.Dokumentację budowy typowych obiektów zaplecza technicznego wyko­rzystywać należy w celu skrócenia cyklów inwestycyjnych, zwłaszcza cy­klu projektowania.W stacjach obsługi typowych projektów zastosowano stanowiska przelo­towe dla pojazdów o dużych gabarytach. Umożliwia to ustawienie na ka­nale 2-T-3 samochodów lub jednego dużego zespołu, np. samochodu z przy­czepą.Wymienione projekty umożliwiają skrócenie cyklu przygotowania inwe­stycji w zapleczu technicznym zajezdni samochodowej klasy I i II. Dla zajezdni klasy Ilia i Illb nie ma dotąd opracowanych projektów typo­wych, z wyjątkiem zajezdni dla 250 pojazdów samochodowych w transpor­cie budownictwa. Potrzeba ta jest względna, ponieważ jest wiele projek­tów, które mogą być zastosowane jako powtarzalne dla poszczególnych skła­dników zajezdni, jak np. myjnie mechaniczne, stacje paliw oraz innych układów z elementów budowlanych (prefabrykaty).Przykład takiego typowego budynku zajezdni stacji paliw klasy II poda­jemy na rysunku 4.7, a przykładowe zagospodarowanie terenu działki ty­powego budynku stacji paliw klasy II w zajezdni samochodowej na ry­sunku 4.8.

Comments

comments