Rola zaplecza technicznego transportu samochodowego

Organizacja zaplecza technicznego w celu prawidłowego utrzymania stanu technicznego eksploatowanych w kraju pojazdów samochodowych wyni­ka z podziału organizacyjnego transportu samochodowego. Podział trans­portu samochodowego w kraju jest przedstawiony na rysunku 2.1. Z takiego podziału transportu samochodowego w kraju wynikają następu­jące kierunki dla organizacji zaplecza technicznego i pełnienia przez nie podstawowych funkcji:pojazdy samochodowe prywatne powinny być obsługiwane całkowicie przez publiczne zaplecze techniczne;pojazdy samochodowe jednostek uspołecznionych, nie należące do tra­nsportu zorganizowanego, powinny być obsługiwane w pełnym zakresie obsług i napraw przez publiczne zaplecze techniczne, lub zaplecze tech­niczne transportu zaorganizowanego;pojazdy samochodowe, należące do jednostek uspołecznionych, prowa­dzących zorganizowany transport samochodowy, powinny być obsługiwane przez własne zaplecze techniczne w zakresie zależnym od liczby posia­danych pojazdów samochodowych.Przy dużej liczbie pojazdów samochodowych będzie to własna zajezdnia ze stacją obsługi o pełnym zakresie obsług i napraw bieżących, a naprawy główne pojazdów, naprawy silników, zespołów i podzespołów powinny być wykonywane przez zaplecze publiczne; średnie i małe jednostki zorgani­zowanego transportu samochodowego powinny być obsługiwane przez własną zajezdnię ze stacją obsługi o ograniczonym zakresie, albo przez za­plecze techniczne innych jednostek należących do porozumienia koopera­cyjnego w transporcie samochodowym. Organizacją zaplecza publicznego dla samochodów osobowych i dostawczych zajmuje się przemysł motory­zacyjny (aktualnie Polmozbyt), a organizacją zaplecza technicznego dla pojazdów samochodowych powyżej 2 ton ładowności — resort komuni­kacji i inne resorty, prowadzące transport zorganizowany. Zorganizowany transport samochodowy opiera eksploatację pojazdów sa­mochodowych na własnym zapleczu technicznym, z wyjątkiem napraw głównych oraz napraw silników i zespołów, w którym to zakresie korzysta z usług zaplecza publicznego, prowadzonego przez resort komunikacji. W transporcie zorganizowanym utrzymanie prawidłowego stanu techni­cznego pojazdów samochodowych jest podzielone pomiędzy trzy ogniwa:kierowcę, wykonującego wszystkie czynności zdawczo-odbiorcze, a w wielu przypadkach — także czynności obsługi codziennej (OC);stacje obsługi o pełnym lub ograniczonym zakresie działania, wykonujące obsługę w okresie docierania, obsługi okresowe oraz naprawybieżące (OT-1, OT-2, OT-3, OT-4, OSL, OSZ, WO i WP); niektóre większe stacje obsługi mają także warsztaty specjalistyczne o szerszym lub węż­szym zakresie;3) zakłady napraw pojazdów samochodowych, wykonujące napra­wy główne całopojazdowe, naprawy silników lub innych zespołów i pod­zespołów pojazdów samochodowych.Kierowca ma bezpośredni wpływ na sposób użytkowania pojazdu sa­mochodowego i tym samym na właściwy lub niewłaściwy przebieg jego eksploatacji. Prawidłowe zasady eksploatacji, o których decyduje kie­rowca, to właściwy wybór drogi, dostosowanie prędkości jazdy do warun­ków atmosferycznych i drogowych, prawidłowa technika jazdy, przestrze­ganie obowiązujących norm ładowania, staranna obsługa codzienna. Wszy­stko to ma bezpośredni wpływ na stan techniczny pojazdu samochodowe­go. Niskie kwalifikacje kierowcy lub zaniedbania z jego strony są przy­czyną złego stanu technicznego i niepełnej gotowości pojazdu samochodo­wego do pracy.Stacje obsługi i warsztaty specjalistyczne decydująprawidłowym wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności obsługowychnaprawczych, o usuwaniu skutków zużycia oraz zapobiegają uszkodze­niom lub zniszczeniom elementów pojazdu samochodowego. Dobra praca stacji obsługi wpływa na sprawność i gotowość pojazdu do pracy. Pomiędzy stacją obsługi a kierowcą pojazdu powinno istnieć porozumienie i współ­praca, co do utrzymania pojazdu w pełnej gotowości do pracy. , Zakłady naprawy pojazdów samochodowych, silników lub zespo­łów nie tylko przywracają pojazdom ich zdolność do pracy, ale poprzez jakość wykonywanych napraw pojazdów, decydują także o ich stanie tech­nicznym po naprawie.Działania wszystkich wymienionych ogniw są dla eksploatacji ważne, gdyż mają wpływ na stan techniczny pojazdów samochodowych. Książka ni­niejsza, jak sam tytuł wskazuje, zajmuje się w sposób szczegółowy jedy­nie ogniwem drugim,- to jest zajezdniami i stacjami obsługi w zapleczu wła­snym zorganizowanego transportu samochodowego.Nie znaczy to jednak, aby uogólniony, podany zakres wiadomości, rysun­ków, tablic i obliczeń nie mógł być wykorzystany także przy organizowa­niu zaplecza technicznego publicznego motoryzacji oraz zaplecza technicz­nego transportu niezorganizowanego w poszczególnych drobnych gospo­darstwach samochodowych.

Comments

comments