Samorozładowanie akumulatora

Objawy. Samorozładowanie akumulatora (samorzutne wyładowanie akumulatora nie połączonego z odbiornikami, w ciągu kilku dni) powo­duje spadek napięcia na zaciskach akumulatora, a więc niemożliwość korzystania z niego (utrudnione lub wręcz niemożliwe uruchomienie silnika). Płyty akumulatora (obserwacja przez otwory pokrywy) mają kolor szary lub mało różnią się barwą.Przyczyny. Samorozładowanie akumulatora może nastąpić w wy­niku:popękania masy zalewowej pokrywy akumulatora lub rozlania elek­trolitu na jego pokrywie, albo pokrycia jej warstwą zanieczyszczeń; przewodnikiem prądu jest zwykle rozlany elektrolit, który wypeł­niając porowatości i drobne pęknięcia oraz nasycając zanieczyszcze­nia tworzy sieć stosunkowo dobrych przewodników między czopami biegunowymi akumulatora;zwarć wewnętrznych w ogniwach akumulatora albo zwarć między sąsiednimi ogniwami (np. wskutek pęknięcia ścianki działowej);narostów na zaciskach akumulatora powstających w wyniku niedba­łej konserwacji akumulatora.Naprawa. Akumulator wykazujący zbyt szybkie samowyładowariie przede wszystkim należy dokładnie oczyścić. W razie rozlania elektro­litu, w celu zapobieżenia samowyładowaniu akumulatora, trzeba usu­nąć wszelkie ślady elektrolitu z pokrywy akumulatora, np. kawałkiem szmatki umoczonej w 10% roztworze amoniaku (lub w wodzie destylo­wanej), po czym należy przetrzeć pokrywę suchą szmatką. Jeżeli oczy­szczenie akumulatora nie likwiduje skłonności akumulatora do samo-wyładowania, akumulator należy przekazać do naprawy.Wskazania. Pokrywę akumulatora trzeba utrzymywać w stanie suchym i czystym. W celu ochrony pokrywy akumulatora przed za­nieczyszczeniem można np. dorobić gumową osłonę.

Comments

comments