Schematy organizacji pracy w stacji obsługi

W zajezdniach przedsiębiorstw transportowych stacja obsługi pozostaje jako wydział pomocniczy w pionie zastępcy dyrektora ds. technicznych. Istnieje jednak kilka rozwiązań organizacyjnych z zakresu podporządko­wania i nadzoru stacji obsługi. Podajemy z nich następujące. Rozwiązanie I. Organizacja rozbudowana jest pionowo i o dużej liczbie szczebli zarządzania, jak to pokazano na rysunku 5.5. Organizacja tego typu nie jest korzystna. Między dyrektorem zakładu a pracownikiem stacji obsługi istnieje aż 6 szczebli, co na ogół prowadzi do opóźniania decyzji w stosunkowo prostych sprawach. Wiele czasu zajmuje samo po­znanie tylu szczebli, przekazywanie poleceń i ujednolicenie interpretacjitych poleceń. Załoga stacji obsługi jest zbyt oddalona od szczebla podej­mującego główne decyzje i ma utrudniony kontakt z tym szczeblem. W roz­wiązaniu I życie i praktyka zmusza do kontaktów szczebli wyższych z po­minięciem szczebli pośrednich, co wpływa hamująco na podejmowanie de­cyzji na niższych szczeblach i prowadzi do szukania tej decyzji zawsze wyżej niż potrzeba.Rozwiązanie II. W schemacie tym występuje zmniejszona liczba szczebli zarządzania, jak to pokazuje rysunek 5.6. Nie ma tu kierownika stacji obsługi, a pracą stacji kieruje główny mechanik. Funkcje ogólno­techniczne wykonuje dział techniczny, podporządkowany bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. technicznych. Niewątpliwie rozwiązanie II jest lep­sze od rozwiązania I.Rozwiązanie III. Schemat tego rozwiązania, pokazany na rysunku 5.7, jest najkorzystniejszy z punktu widzenia operatywności i wskazany dla stacji obsługi o pełnym zakresie obsługowo-naprawczym. W stacjach obsługi o ograniczonym zakresie obsługowo-naprawczym mistrzowie i bry­gadziści stacji obsługi powinni być podporządkowani bezpośrednio głów­nemu mechanikowi. W małych stacjach obsługi schemat organizacyjny po­winien przybrać postać najprostszą, jak podano na rysunku 5.8.Szczegółowy schemat organizacji pracy w stacji obsługi o pełnym zakre­sie pracy przedstawiono na rysunku 5.9. Podana w nim liczba brygad i ich wielkość zależeć będzie od wielkości stacji obsługi oraz od lokalnych wa­runków pracy. Podział załogi na grupy i brygady powinien wynikać z za­dań stacji obsługi i zakresu wykonywanych czynności. Uwzględnić należy również czynnik miejsca wykonywanej pracy.Brygady robocze powinny liczyć od 5 do 12 osób wraz z kierowni­kiem brygady. Brygady większe niż 12-osobowe mogą być tworzone jedy­nie wówczas, gdy jednakowe czynności w tym samym pomieszczeniu może wykonywać więcej niż 12 osób.Brygada mniejsza niż 5 osób może i powinna być utworzona wówczas, gdy kilku pracowników wykonuje te same czynności w osobnym pomieszcze­niu oraz gdy pracują dla wielu a nie jednej grupy roboczej. Grupy mniejsze niż 5 pracowników mogą tworzyć odrębne stanowiska pracy, ale ze względów formalnych może być wskazane używanie nazwy brygada. Umożliwia to właściwe wynagrodzenie pracownika kierującego pracą kilku stanowisk. Brygadami dużymi mogą i powinni kierować mis­trzowie.Jeżeli na jednej zmianie pracują dwie lub więcej brygad, konieczny jest nadzór techniczny nad pracą tych brygad, wykonywany przez mistrza zmianowego lub mistrza grupy roboczej.Mistrz sprawujący nadzór lub. starszy mistrz koordynuje pracę brygadi współpracuje z działem dysponującym pojazdami (dyspozytorem) orazkoordynuje pracę stacji obsługi z potrzebami wynikającymi z potrzebprzewozowych.Jeżeli brygady pracują na dziennej zmianie, to w małych stacjach obsługi pracę ich koordynować może kierownik stacji obsługi lub główny mecha­nik.Na rysunku 5.10 przedstawiono trzy warianty (a, b, c) organizacji pracy w stacji obsługi. W schematach tych użyto określenia „pracownik kieru­jący całokształtem prac stacji obsługi”, ponieważ może nim być kierownik stacji obsługi, albo główny mechanik. Jeśli w zakładzie transportowym jest zastępca ds. technicznych, to na czele stacji obsługi może stać główny mechanik i stanowisko kierownika stacji obsługi jest w tym przypadku zbędne. Jeśli w przedsiębiorstwie transportowym posiadającym zajezdnię samochodową nie ma zastępcy dyrektora ds. technicznych, główny mecha­nik może kierować stacją obsługi, jeśli tylko nie jest przeciążony. funk­cjami technicznymi oraz gdy są zmianowi kierownicy grup brygad robo­czych (mistrzowie). Jedynie w dużych stacjach obsługi niezbędne jest sta­nowisko kierownika stacji obsługi.

Comments

comments