Ścieki i neutralizatory ścieków

Urządzenia kanalizacyjne na terenie zajezdni i stacji obsługi samochodów mają odprowadzać wody deszczowe, ścieki z urządzeń sanitarnych oraz ścieki technologiczne. Ilości ścieków technologicznych i sanitarnych odpo­wiadają w przybliżeniu ilości zużywanej wody.Ścieki z terenu zajezdni i stacji obsługi odprowadzane są rurami kanali­zacyjnymi do ogólnej sieci miejskiej. W celu zmniejszenia stopnia zanie­czyszczenia ścieków z zajezdni i stacji obsługi, zwłaszcza materiałami na­pędowymi, olejami, smarami i błotem, w punktach odpływu tych ścieków powinny być zainstalowane studzienki oraz osadniki smarów i błota. Zasada działania studzienki (rys. 12.2J jest oparta na różnicy ciężarów właściwych materiałów napędowych, olejów, smarów, wody oraz błota. Rozluźnione twarde cząsteczki, porywane przez strumitenie wody, tracą prędkość, spadają do studzienki osadnika i osiadają na dnie. Materiały na­pędowe, oleje i smary, mające mniejszy ciężar właściwy, wypływają na powierzchnię wody, gdzie są zatrzymywane przez odpowiednie przegrody. Oczyszczona częściowo ze smarów, olejów i błota woda odpływa dalej rurą do sieci kanalizacyjnej, nie stanowiąc już zagrożenia dla środowiska na­turalnego.W dużych stacjach obsługi, na 400 i więcej samochodów, a także w tych, w których zapotrzebowanie wody jest duże, wskazane i uzasadnione jest stosowanie odstojników do zużytej wody technologicznej. Instalacja taka umożliwia, oczywiście po uzupełnieniu świeżą wodą oraz składnikami che­micznymi, zabezpieczającymi gromadzoną wodę przed zakażeniem, pow­tórne, a nawet wielokrotne, użycie tej samej wody do celów technologicz­nych.Odstojniki wody są instalacją podziemną, o dużych wymiarach, która po­winna być zlokalizowana w dogodnym miejscu do połączenia jej z siecią kanalizacyjną. Dojazd do odstojnika powinien być łatwy, aby można było czyścić odstojnik bez zakłóceń ruchu pojazdów na terenie zajezdni i stacji obsługi.Wszystko, co zostało powiedziane na temat neutralizatorów ścieków, wiąże się ściśle z ustawowym zakazem bezpośredniego odprowadzania do sieci kanalizacyjnej kwasów i trujących cieczy, które przedtem muszą przejść przez odpowiednio zabezpieczający neutralizator.

Comments

comments