Sekcja demontażu zespołów i mycia części

Oddzielna sekcja demontażu zespołów i mycia części jest nieodzowna, po­nieważ należy unikać wykonywania demontażu i naprawy na tym samym stanowisku. Połączenie tych czynności w warsztacie naprawy zespołów u-trudniłoby pracę, w szczególności uniemożliwiłoby utrzymanie czystości na stanowisku montażu. Ponadto na oddzielnym stanowisku demontażu i mycia można wykonywać próby szczelności kadłubów silników i głowic wodą pod ciśnieniem. Zespoły przybywające do przeglądu lub naprawy powinny być dokładnie umyte jeszcze wówczas, gdy zespół jest zamonto­wany na samochodzie. Oczywiście, niektóre zespoły, zwłaszcza ich miejsca zatłuszczone, których nie daje się umyć zimną wodą, muszą być domy-wane na stanowisku sekcji demontażu. Uczynić to można przy użyciu przejezdnego agregatu parowo-wodnego, opisanego w rozdziale 13.3. W ostateczności należy zastosować ręczne mycie naftą. Umyty zespół, po spuszczeniu z niego oleju, jeśli to jest silnik, skrzynia biegów lub tylny most, przewozi się na stanowisko w sekcji demontażu. Demontaż silnika odbywa się na stojaku, jeżeli to jest możliwe — takim, który by umożli­wiał obracanie silnika. Kolejność demontażu powinna być zgodna z in­strukcją fabryczną oraz przy użyciu narzędzi specjalnych, przewidzianych dla każdej marki i typu zespołu.Części pracujące w silniku, takie jak tłoki ze sworzniami i korbowodami, zawory, sprężyny zaworowe itp. należy od razu umieszczać w odpowied­nich zasobnikach (rys. 11.27 i 11.28) i skompletowane przesyłać do myjni. Części dużych wymiarów przesyła się luzem, pozostałe w koszach meta­lowych.Zależnie od rodzaju materiału, z którego dana część jest wykonana, oraz dokładności obróbki powierzchni, które muszą być chronione przed koro­zją, stosuje się następujące- sposoby mycia: w roztworze żrącym, w nafcie i w benzynie. Wytwórnie urządzeń do mycia części podają w instrukcjach, jakie środki należy stosować.W stacjach obsługi pojazdów samochodowych najczęściej stosuje się do mycia sodę żrącą w ilości 2—5%, dodawaną do gorącej wody. Części myte roztworami żrącymi wymagają, po ich umyciu, dokładnego wypłukania w czystej, bieżącej wodzie. Zaznacza się, że części aluminiowych nie wol­no myć w roztworze żrącym.Niektóre części, jak głowica silnika i zawory, podlegają po umyciu w roz­tworze dodatkowemu mechanicznemu czyszczeniu przy użyciu szczotek stalowych, napędzanych elektrycznie lub pneumatycznie.Urządzenie do mycia zespołów i części jest pokazane na rysunku 11.31. Części zespołów wymagające mycia naftą myje się w wannach (rys. 11.32). ręcznie pędzlem lub strumieniem nafty pod ciśnieniem. Umyte części od­kłada się i osusza sprężonym powietrzem.Agregaty elektryczne i agregaty zasilania nie podlegają myciu w sekcjidemontażu i mycia. Po zdemontowaniu ich z silnika, układa się je od razu do zasobników (rys. 11.33) i odsyła bezpośrednio do właściwych warszta­tów specjalistycznych w stacji obsługi.Weryfikacja części odbywa się po ich umyciu. Może się odbywać ona w sek­cji demontażu zespołów lub w sekcji naprawy. Weryfikację powinien prze­prowadzić pracownik należycie przygotowany do tej czynności. Przeważ­nie będzie to pracownik z sekcji naprawy zespołów. Narzędzia kontrolno–pomiarowe, potrzebne do weryfikacji, przynosi pracownik z sekcji na­prawy zespołów.Weryfikator powinien posługiwać się w swych czynnościach aktualnymi katalogami części zamiennych i instrukcjami technicznymi dla każdej mar­ki i typu weryfikowanego zespołu.W weryfikacji nie prowadzi się ewidencji części zweryfikowanego zespo­łu. Części zakwalifikowane do dalszego użytku odsyła się od razu do kom­pletowania.Na części wysyłane do naprawy wystawia się zlecenie, a na części pobie­rane z magazynu — zapotrzebowanie. Wystawia się je z kopiami, które po odesłaniu do kompletowni, stanowią ewidencję części brakujących w na­prawianym zespole. W miarę, jak części wracają po naprawie lub napły­wają z magazynu, wycofuje się odpowiednie zlecenia lub zapotrzebowania. Ostatnia skasowana kopia zlecenia i zapotrzebowania oznacza, że zespół został skompletowany i może być skierowany do montażu. Wykaz urządzeń i zasobników dla sekcji demontażu zespołów i mycia czę­ści zawiera tablica 11.5.A.

Comments

comments