Sekcja kontroli działania po naprawie

W stacjach obsługi o pełnym zakresie prac obsługowo-naprawczych wy­konuje się przeglądy i częściowo naprawę zespołów, wymagających wy­montowania ich z samochodu.W celu stwierdzenia zgodności z warunkami technicznymi wykonania prze­glądu lub naprawy zespoły są poddawane kontroli działania na odpowied­nich stanowiskach probierczych.Taka kontrola działania po naprawie odbywa się w sekcji kontroli, usy­tuowanej w sąsiedztwie sekcji naprawy zespołów i podzespołów. Wypo­sażenie sekcji kontroli stanowią: hydrauliczne probiercze stanowisko do silników, skrzyń biegów, mechanizmów różnicowych tylnego mostu i pomp wody.W sekcji kontroli można również malować zespoły i podzespoły ale pod warunkiem, że malowanie odbywa się ręcznie pędzlem. Malowanie natrys­kowe może odbywać się tylko w lakierni.Transport zespołów z sekcji naprawy do sekcji kontroli odbywa się przy użyciu wciągarki przejezdnej o napędzie ręcznym.Stacje obsługi o niepełnym zakresie prac nie mają sekcji kontroli działania po naprawie. Z urządzeń sekcji kontroli działania po naprawie zespołów pokazano (na rysunku 11.45) hamownię wodną silników. Wykaz wyposaże­nia sekcji kontroli działania zespołów po naprawie zawiera tablica 11.5.C.

Comments

comments