Sekcja przeglądu i naprawy zespołów

Przeglądu i naprawy zespołów dokonuje się metodą indywidualną. Części nadające się do dalszej pracy pozostają w swoim zespole bądź podzespole. Po zweryfikowaniu, w sekcji demontażu następuje dokompletowanie zes­połu częściami nowymi oraz częściami powracającymi po naprawie. Nie wszystkie naprawy mogą być wykonane w ciągu jednego dnia w samej sekcji i w innych warsztatach. Niezbędne są więc odpowiednie szafy do przechowania danego zespołu lub podzespołu na czas kompletowania. Należy przewidzieć szafy do kompletowania silników, sprzęgieł, skrzyń biegów, osi przednich, tylnych mostów oraz innych podzespołów. Bez względu na to, gdzie części danego zespołu lub podzespołu będą napra­wiane i w jakim czasie będą uzupełnione nowymi częściami, nie należy przystępować do montażu przed całkowitym ich skompletowaniem. Prace w sekcji przeglądu i naprawy dzieli się zwykle na następujące gru-py:silnik,skrzynia biegów i wał napędowy,tylny most,przednia oś i kierownica,-hamulce.Zakres prac w każdej wyszczególnionej grupie obejmuje następujące czyn­ności.Silnik: szlifowanie gniazd i zaworów, wymianę zatartej tulei cylindrowej lub wytoczenie, wygładzenie i dopasowanie nowego tłoka, wymianę za­tartej i dopasowanie nowej panewki korbowej lub głównej, naprawę lub zamianę pompy oleju.Skrzynia biegów i wał napędowy: wymianę koła zębatego, łożyska, sprzę­gła kłowego w skrzyni biegów, krzyżaka przegubu, igieł łożyska, misecz­ki przegubu.Tylny most: wymianę krzyżaka satelitów, kół zębatych, półosi i wymianę łożysk.Przednia oś i kierownica: prostowanie belki osi przedniej, wymianę łożysk piasty, zamianę łożyska głównego kierownicy. .Hamulce: naprawę pompy głównej hamulcowej, pomp hamulcowych kół, wymianę okładzin hamulcowych.Niektóre urządzenia sekcji przeglądu i naprawy zespołów to:podstawa z pokrętłem ślimakowym do montażu silników, typ średni, pokazana na rysunku 11.34, a typ ciężki na rysunku 11.35.szlifierka do zaworów (rys. 11.36),wytaczarka do cylindrów (rys. 11.37),wytaczarka łożysk głównych (rys. 11.38),wytaczarka stołowa łożysk korbowych (rys. 11.39),podstawa do montowania skrzyni biegów i przekładni głównej tylnego mostu (rys. 11.40),podstawa do montowania osi przedniej i tylnego mostu (rys. 11.41),nitownica do okładzin hamulcowych (rys. 11.42),szlifierka do okładzin hamulcowych (rys. 11.43),prasa hydrauliczna (rys. 11.44).Jeśli wszystkie silniki obsługiwanych pojazdów samochodowych będą mia­ły wymienne tuleje cylindrowe, wytaczarka i gładzarka do cylindrów nie będą potrzebne.Wymienione wyposażenie stanowi zestaw dla stacji obsługi o pełnym za-206kresie obsług i napraw bieżących, a więc obsługującej co najmniej 200 pojazdów samochodowych. W małej stacji obsługi wystarczy tylko szli­fierka do zaworów.W dużych stacjach obsługi, należycie wyposażonych, możliwe jest wyko­nywanie również naprawy głównej wszystkich zespołów jezdnych z wy­jątkiem naprawy silnika. Zależeć to będzie tylko od dostawy części za­miennych.Naprawa główna zespołów w zasadzie nie wchodzi do zakresu prac stacjiobsługi i przy obliczaniu pracochłonności ogólnej stanowić powinna od­dzielną pozycję.Wykaz wyposażenia sekcji przeglądu i naprawy zespołów podany jest w ta­blicy 11.5.B.

Comments

comments