Składowanie i magazynowanie materiałów łatwo palnych

Materiały pędne, oleje i smary. W przypadku zaopatrywa­nia się w materiały pędne we własnym zakresie przez zajezdnie samo­chodowe w zbudowanych specjalnie stacjach paliw z podziemnymi zbior­nikami oraz magazynowania olejów i smarów w specjalnych, własnych magazynach, zagrożenie pożarowe może powstać wyłącznie w wyniku nie­prawidłowej obsługi lub niewłaściwych manipulacji.Odpowiednie zarządzenia określają zasady budowy i lokalizacji stacji pa­liw płynnych, ich wyposażenie w urządzenia elektryczne, zasady manipu­lacji paliwem, obsługi, konserwacji i remontów. Poza tym zarządzenia te omawiają dokładnie wyposażenie przeciwpożarowe stacji paliw płynnych, do którego należą:1 koc gaśniczy na każdy dystrybutor,1 gaśnica śniegowa 6 kg na dystrybutor lub 2 gaśnice śniegowe po 6 kg na 1 lub więcej dystrybutorów.Składowanie wyrobów gumowych. Zagrożenie pożarowe przy składowaniu wyrobów cumowych może nastąpić z następujących przyczyn:wadliwie działającej instalacji elektrycznej,zaprószenia ognia,odgazowania gumy (np. w podwyższonej temperaturze) i powstania łat­wo zapalnych gazów,utleniania się gumy przez działanie na nią związków utleniających (mo­że doprowadzić do samozapłonu).Gazy techniczne. Ze względu na właściwości fizykochemiczne ga­zów technicznych magazynowanych w butlach stalowych, wymagają one starannego przestrzegania warunków przechowywania. Są one wrażliwe (grożą wybuchem) na działanie podwyższonej temperatury, wstrząsy i ude­rzenia.Zasady przechowywania i postępowania z butlami wypełnionymi gazami technicznymi są następujące:prace związane z używaniem, transportem, przechowywaniem i kon­serwacją butli mogą być wykonane tylko przez pracowników odpowied­nio przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa lub pod bezpośrednim ich nadzorem,zabronione jest poddawanie butli bezpośredniemu działaniu ognia,butlę należy chronić przed działaniem temperatury powyżej 35°C,butle muszą być chronione przed wilgocią oraz przed działaniem pro­mieni słonecznych,zabronione jest przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem z gazami palnymi, z karbidem,w odległości mniejszej niż 10 m od magazynu nie wolno przechowy­wać materiałów łatwo zapalnych ani wykonywać robót z zastosowaniem płomienia otwartego.Przechowywanie karbidu. Powszechnie stosowany karbid do otrzymania acetylenu wymaga zachowania przepisów bezpieczeństwa ze względu na możliwość wybuchu acetylenu powstałego z zawilgoconego karbidu.Przechowywanie tarcicy. Tarcica może być przechowywana na wolnym powietrzu pod wiatami lub w pomieszczeniach zamkniętych. Do­puszczalna ilość składowanej tarcicy powinna wynosić:na wolnym powietrzu — 10 000 m3,pod wiatą — 500 m3,w pomieszczeniu zamkniętym — 50 m3.W miejscu składowania tarcicy (w odległości około 20 m od budynków drewnianych lub parkowanych samochodów) obowiązuje zakaz palenia ty­toniu i używania otwartego ognia.

Comments

comments