Skorodowanie gładzi cylindrów

Gładź cylindrów ulega skorodowaniu najczęściej wskutek długotrwa­łego postoju samochodu bez należytej konserwacji, szczególnie w wa­runkach zmiennych temperatur (np. na otwartej przestrzeni). Objawy. Rozrusznik nie jest w stanie obrócić wału korbowego silni­ka. Przekręcanie wału korbowego za pomocą ręcznej korby wymaga dużego wysiłku (zwykle wyraźnie słychać skrzypienie pierścieni tło­kowych i odczuwa się suche tarcie tłoków o gładź cylindrów). Przyczyny. Powodem skorodowania (zardzewienia) gładzi cylin­drów jest najczęściej niewłaściwa konserwacja samochodu pozostawio­nego na długi okres czasu na przechowanie.Naprawa. W razie stwierdzenia objawów wskazujących na skoro­dowanie gładzi cylindrów należy do każdego cylindra wlać przez gniaz­da świec zapłonowych po około 1/t szklanki nafty. Z kolei należy od­czekać kilka godzin, po czym należy przekręcać wał korbowy silnika, aż zaobserwuje się wyraźny zanik znacznych początkowo opoi Iw. Na­stępnie wlewa się do każdego z cylindrów po 1A szklanki oleju silniko­wego i ponownie przekręca się wał korbowy kilkadziesiąt razy. Po wy­konaniu tych czynności można spróbować uruchomić silnik. Po na­grzaniu się silnika należy natychmiast wymienić olej w misce olejo­wej, ponieważ został on silnie zanieczyszczony i rozcieńczony naftą.Pomiar ciśnienia sprężania pozwala ocenić, jak daleko posunął się proces korozji. Jeżeli ciśnienie sprężania jest zbyt niskie, cylindry na­leży przeszlifować i wymienić tłoki. Jeżeli wskutek silnego skorodo­wania wału korbowego nie można obrócić, silnik trzeba od razu skiero­wać do naprawy, bez dalszych prób usuwania tej usterki we własnym zakresie.Wskazania. W razie wykręcenia świecy zapłonowej należy na­tychmiast zaślepić jej gniazdo odpowiednim wkrętem lub choćby koł­kiem z miękkiego drewna. Nie wolno pozostawiać silnika z niezabez­pieczonymi gniazdami na świece (drobny wkręt lub podkładka po wpad­nięciu do wnętrza cylindra może spowodować awarię silnika).Unieruchamiając samochód na długi okres (okresowe przerwanie użytkowania pojazdu) należy gó zabezpieczyć przed niszczącym dzia­łaniem wpływów atmosferycznych.Ujmując najogólniej, zabiegi konserwacyjne polegają na:dokładnym oczyszczeniu i umyciu pojazdu,przeprowadzeniu przeglądu technicznego pojazdu,odciążeniu zawieszenia samochodu,zamknięciu dostępu powietrza do silnika (wszystkie otwory — filtr powietrza, gniazda świec zapłonowych, rurę wydechową itp. — należy zaślepić),odpowiednim zabezpieczeniu pojazdu przed opadami atmosferyczny­mi,okresowym sprawdzaniu stanu technicznego i smarowaniu pojazdu,okresowym obracaniu wału korbowego silnika (po wykręceniu świec zapłonowych).

Comments

comments